Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010-2014

Project Department: Uni Research Environment (group: LFI - freshwater biology) period: 01.01.10 - 01.01.14

About the project

Prosjektet er finansiert av Otteråens Brugseierforening.

 

Bleka i Byglandsfjorden er en relikt laks som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann. Dette gjør den til en av Norges mest spesielle fiskebestander med høy vernestatue. Bleka ble nesten utryddet av samlede effektene av forsuring og vassdragsreguleringer på slutten av 1960-tallet, og den har siden vært avhengig av kultiveringstiltak. Siden 1999 har det vært gjennomført et eget blekeprosjekt som har gitt grunnlaget for anbefalinger om iverksetting av konkrete tiltak. Målsetningen er å reetablere en selvproduserende blekebestand som ikke lenger er avhengig av utsettinger.

 

 

Uni Research Miljø sin rolle: Prosjektansvarlig og prosjektledelse (Uni Research Miljø, LFI).

Samarbeidspartnere: NIVA, Syrtveidt Fiskeanlegg og Fiskebiologen i Bygland.

 

Periode: 2010-2014