Management of bereaved in acute crisis after sudden death in Norwegian out-of-hours primary health care

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: from 01.08.16

About the project

Personell på legevakten er pålagt å rykke ut til akutt syke pasienter når det er nødvendig (Akuttmedisinforskriften). Ved noen legevakter rykker både sykepleier og lege ut, andre steder rykker lege ut alene eller sammen med ambulansepersonell. Tall fra Nasjonalt legevaktregister 2016 viser at 67 % av legevaktene rykker ut oftest eller alltid ved akutt sykdom eller skade, mens bare 4 % sier at de aldri rykker ut. Hendelser der pasienten blir bekreftet død på stedet krever at vi må endre fokus fra å redde liv til å ivareta etterlatte som er i en akutt krise. Dette kan være et utfordrende skifte i seg selv. Samtidig har mange legevakter, ifølge legevaktregisteret, kun én vaktlege på jobb om gangen som kan gi utfordringer med tanke på samtidighetskonflikter. 

Kommunen har et overordnet ansvar for ivaretakelse av kommunens befolkning med hensyn til psykososial oppfølging i forbindelse med kriser, ulykker og katastrofer. Dette blir organisert ulikt fra kommune til kommune, men en fellesnevner er at mange kommuner løser dette ved å opprette kommunale psykososiale kriseteam. De siste årene har de vært økt fokus på denne oppgaven. Noen har kriseteam med døgnberedskap eller beredskap deler av døgnet, mens andre har ingen beredskap og oppretter kriseteamet påfølgende virkedag. Det vil på bakgrunn av dette være ulikt i hvor stor grad legevaktene blir involvert i slike hendelser over tid, men der personell fra legevakt rykker ut i akuttmedisinske hendelser vil personellet møte de etterlatte i den helt umiddelbare fasen. Veilederen «Mestring, samhørighet og håp» presiserer at psykososiale kriseteam ikke er en del av de akuttmedisinske tjenestene, men at «nødvendig psykososial støtte alltid må inngå i akuttmedisinske tjenester som en del av forsvarlig tjenesteutøvelse».

Hensikten med dette prosjektet er å undersøke om legevakter har fokus på og rutiner for å håndtere slike hendelser ut fra et ståsted der akuttmedisinforskriften sier at vi skal være tilstede der det skjer akutte hendelser som kan føre til akutt død.

Den første delen har som hovedmål å undersøke om norske legevakter har rutiner for umiddelbar håndtering og oppfølging av etterlatte i akutt krise etter plutselig dødsfall. Dette skal gjøres gjennom en tverrsnittstudie basert på data hentet fra Nasjonalt legevaktregister.

Del to er en undersøkelse av hvilke type rutiner legevakten har. Vi vil se på de administrative rutinene og rutiner for psykososiale tiltak. Dette utføres som en oppfølgingsundersøkelse per epost til de som gjennom Nasjonalt legevaktregister har bekreftet at de har slike rutiner.

Nklm finansierer dette prosjektet. Prosjektleder er Siri-Linn Schmidt Fotland. Grethe Johnsen og Steinar Hunskår deltar også i prosjektet.

People

cp: 2019-12-04 11:16:37