Use of health care, referrals and admissions

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: 01.01.14 - 31.12.19

About the project

I Norge er det et mål om lik tilgang til helsetjenester til hele befolkningen. Det er likevel stor variasjon i hvor ofte innbyggerne benytter seg av helsetjenestene og hvilke tjenester som benyttes. Flere faktorer kan tenkes å påvirke dette, hvor de bor, avstand til helsetjenestene, kjønn, alder, utdanningsnivå, osv.

I Norge må pasienter som skal innlegges i sykehus henvises fra fastlege eller legevaktlege. Det er stor variasjon mellom fastleger og legevaktleger hvor stor andel av pasientene de undersøker som legges inn i sykehus eller henvises til spesialist, røntgen eller andre undersøkelser. Faktorer ved legen som kan være med å forklare forskjellene er kjønn, alder, erfaring, utdanningsnivå (spesialistutdanning), arbeidsbelastning, avstand til sykehus m.m.

I dette prosjektet vil vi se nærmere på disse forholdene for å finne ut mer om hvor store forskjellene er, og om noen faktorer er særlig avgjørende for bruk av helsetjenester og henvisningspraksis. Vi vil bruke data fra sentrale helseregistre. For å få en så god undersøkelse som mulig vil vi bruke opplysninger om hele befolkningen. Opplysningene vil bli anonymisert før vi kobler opplysningene fra ulike registre og analyserer dem. Dataene analyseres på gruppenivå, og innbyggere eller leger kan derfor ikke finnes igjen i våre materialer.

Vi har fått tillatelse til å gjennomføre prosjektet fra Datatilsynet. Regional etisk komité har gitt fritak fra taushetsplikten.

Prosjektet finansieres av Nklm, og er et samarbeid mellom Nklm og Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Jesper Blinkenberg er prosjektleder. Steinar Hunskår, Øystein Hetlevik og Hogne Sandvik deltar også i prosjektet.

cp: 2019-12-04 11:17:37