Use of the municipal acute care unit in Bergen

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: 01.01.17 - 31.12.26

About the project

Formålet med prosjektet er å beskrive pasientgrunnlag og pasientforløp ved en stor kommunal øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) i en by. Prosjektet skal undersøke assosiasjoner mellom pasientkarakteristika, henvisende instans, pasientforløp, pleietyngde og pasientfornøydhet. Det vil være spesiell fokus på pasienter som overføres fra ØHD til sykehus, og vi ønsker å identifisere faktorer som kan predikere et slikt forløp. Vi vil også utforske endringer i pasientgrunnlag, pasientforløp og pleietyngde på bakgrunn av lovendringen fra 01.01.2017 som utvidet det kommunale ansvaret for øyeblikkelig hjelp til også å gjelde pasienter med psykisk sykdom eller rusmiddelproblemer.

Prosjektet er et samarbeid mellom Øyeblikkelig hjelp døgnenhet Bergen (ØHD Bergen), Bergen kommune og Uni Research Helse, representert ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Allmennmedisinsk forskningsenhet.

Prosjektmedarbeidere: Synnøve Hernes (Nklm/ØHD Bergen), Sabine Ruths (AFE/ALFO) og Silje Todnem, Jorunn Selsvik og Knut Arild Krokmyrdal (alle ØHD Bergen)

cp: 2019-12-04 11:16:20