Which RGPs participate in out-of-hours services?

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: 01.01.12 - 31.03.12

Project results

Antallet kvinnelige fastleger er økende, og det er derfor sannsynlig at fastlegenes vaktdeltakelse vil avta ytterligere. Innvandrerne gir imidlertid et vesentlig bidrag til å opprettholde legevaktordningen.

  • Vel halvparten av fastlegene deltok i legevakt, og de utførte i underkant av halvparten av alle pasientkontaktene.
  • Fastlegene var eldre enn andre vaktleger  og det var en lavere andel kvinner.
  • Andelen innvandrere var 23 % av fastlegene og 21 % av de andre vaktlegene.
  • Kvinnelige fastleger hadde lavere vaktdeltakelse enn mannlige i alle aldersgrupper, og de hadde dessuten færre pasientkontakter .
  • Vaktdeltakelsen avtok med fastlegenes alder, med økende listelengde og med økende sentralitet.
  • Innvandrerfastleger med kort botid i Norge hadde den høyeste vaktdeltakelsen

About the project

No English text.