Youth victimization

Project Department: Uni Research Health (group: Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare) period: from 01.03.10

Project results

  • 1 av 10 barn har vært vitne til vold mot mor eller far. Denne formen for omsorgssvikt kan ha minst like store konsekvenser for barnet som det å bli utsatt for direkte vold.
  • Mellom 3 og 9 prosent har vært utsatt for grovere fysisk vold fra foreldrene, i form av for eksempel slag med gjenstand, pisking med belte, eller trussel om bruk av våpen.
  • Det er en lavere forekomst av ulike former for skadelig omsorg innen familien i Norden, sammenlignet med det som er funnet i andre vestlige land.

Les også:
Når omsorg blir til sex (BT, 03.09.2013)
Når omsorg blir til sex (Gudbrandsdølen Dagningen, 13.09.2013)
For morgendagens fedre (BT, 22.08.2013)
Volden truer bak lukkede dører (BT, 17.10.2014)

About the project

En barndom preget av omsorgssvikt og mishandling gir en betydelig øket risiko for utvikling av psykiske vansker. Hvor mange barn det er som utsettes for ulike former for mangelfull eller skadelig omsorg varierer fra land til land, og er påvirket av et samfunns kulturelle verdier, historie og økonomiske forhold.

I tråd med det man kan forvente ut fra kontekstuelle forhold, blir langt færre barn mishandlet til døde i de nordiske landene sammenlignet med for eksempel USA og England. Imidlertid vet man mindre om forekomsten av omsorgssvikt og mishandling med mindre fatale følger i Norden sammenlignet med det som er funnet i andre vestlige land. Tilsvarende vet man lite om omfanget har blitt redusert de siste tiårene, slik noen studier har funnet er tilfelle for USA.

Å bli utsatt for seksuelt misbruk som barn gir en betydelig øket risiko for utvikling av vansker, og også for å bli utsatt for overgrep senere i livet. Kontekstuelle forhold påvirker et lands forekomst av mishandling av barn.


Metode:
Studien var basert på systematisk litteratursøk etter gjennomførte nordiske forekomststudier publisert internasjonalt, og på søk etter upubliserte rapporter.

Publications

Articles

All articles

People

Research Topics

cp: 2017-12-17 12:17:15