Effect evaluation of Individual Placement and Support (IPS)

Project Department: Uni Research Rokkan Centre (group: Health and Welfare ) / Uni Research Health (group: Stress, Health and Rehabilitation) period: from 01.05.13

Project results

410 deltakere ble tilfeldig fordelt til enten IPS eller en høy-kvalitetsversjon av tradisjonelle arbeidsrettede tiltak.

  • Ved 18 måneders oppfølging var 37 % av IPS-deltakerne i jobb, sammenliknet med 27 % i kontrollgruppen.
  • Resultatene fra spørreskjema viste at IPS bidro til signifikant bedre livskvalitet, bedre selvopplevd helse, lavere symptomnivå på depresjon og bedre funksjon ved 12 måneders oppfølging sammenliknet med kontrollgruppen.
  • Deltakerne som fikk IPS hadde også en signifikant høyere tro på at arbeid var bra for helsen sammenliknet med kontrollgruppen ved 6 og 12 måneders oppfølging.
  • Kost-nytte-analysen viste hvilken brutto lønn de som kom i jobb måtte oppnå, dersom denne effekten skulle bære driftskostnadene for tiltaket. Dette lønnsnivået var så høyt at det ikke var realistisk å regne med at tiltaket var samfunnsøkonomisk lønnsomt innenfor tidsvinduet av denne evalueringen. Dersom den tydelige effekten av sysselsettingen varer ved, vil imidlertid tiltaket kunne gi en samfunnsøkonomisk gevinst.
  • I prosessevaluering fremkom det at deltakerne som fikk IPS var svært fornøyd med oppfølgingen og samarbeidet med jobbspesialisten, og opplevde deltakelsen som nyttig.
  • På tross av varierende kvalitet på kvalitetsmålingene, indikerer målingene økende grad av kvalitet på implementeringen. Prosessevalueringen viste likevel at det har vært en krevende prosess å implementere IPS i de ulike fylkene.

About the project

Project background

The main objective of this project is to evaluate the effect of Individual Placement and Support (IPS), for people with moderate and severe mental health disorders. IPS involves supported employment in real-life competitive work settings, and has shown great promise for patients with severe mental illness.

Approximately 1/3 of disability pensions in Norway is granted on the basis of mental and behavioral disorders. Work rehabilitation services for this group have traditionally consisted of work support or work training in sheltered workshops. This study evaluates the effect of IPS, an innovative service that focuses on rapid attainment of or return to regular, paid employment for people with moderate to severe mental disorders. The IPS model is extensively supported in international studies, but has yet to be evaluated in Norway in a standardized form with this target group.

The effect of IPS is evaluated through a randomized controlled trial in 6 Norwegian counties. The study comprises an effect evaluation, a process evaluation and a cost-benefit analysis. The IPS model is compared with traditional work rehabilitation services on a number of outcome measures related to work participation, mental health and quality of life.

The project will yield evidence-based knowledge with regards to work rehabilitation of an important patient group that is at risk of being excluded from regular employment.

Funder: The Norwegian Ministry of Health and Ministry of Labor.

Publications

Articles

All articles

Reports

All reports
cp: 2019-12-04 11:16:34