Åpne russcener i Bergen etter stengningen av Nygårdsparken: En studie av strategi, tiltak og brukere

Project Department: Uni Research Rokkan Centre (group: Democracy, Civil Society and Public Administration) period: 01.09.14 - 31.12.17

About the project

Forskningsprosjektet «Åpne russcener i Bergen etter stengningen av Nygårdsparken. En studie av strategi, tiltak og brukere» er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Uni Research Rokkansenteret.

Nygårdsparken i Bergen har i flere årtier vært en av Nord-Europas største åpne russcener. Sommeren 2013 varslet Byrådet i Bergen kommune at Nygårdsparken skal stenges for rehabilitering. Stengningen av parken 25.august 2014 var et ledd i en ny, koordinert og tverretatlig strategi med formål å redusere åpne russcener i Bergen. Denne strategien har blitt utviklet de siste par årene i nært samarbeid mellom særlig Bergen kommune, Hordaland politidistrikt og Helse Bergen. Tiltakene i strategien har oppnådd bred politisk og faglig oppslutning. Strategien innebærer at hjelpe- og kontrolltiltak utvikles og iverksettes i nært samarbeid mellom de berørte instanser. Tiltakene består av stengning og rehabilitering av Nygårdsparken, opprettelsen av tre MO-sentre, nye boligsosiale tiltak, lavterskel LAR-behandling, opprettelsen av en egen spesialenhet i politiet samt forebyggende tiltak som prosjektet Tidlig Ute. Dette forskningsprosjektet undersøker iverksettelsen og konsekvensene av denne strategien og tiltakene overfor åpne russcener i Bergen.

Forskningsdesignet er eksplorerende og prosessuelt, og vil generere både kvalitative og kvantitative data. Den overordnede problemstillingen er: Hvordan iverksettes strategien mot åpne russcener, og med hvilke konsekvenser? Prosjektet tar sikte på å besvare problemstillingen, ved å undersøke virkningen av strategien på tre ulike nivå, og over tid: Systemnivået, tiltaksnivået og brukernivået. systemnivå vil vi undersøke hvordan den overordnede strategien koordineres og hvordan de berørte aktørene samarbeider. På tiltaksnivået vil vi undersøke implementeringen av og resultatene med konkrete tiltak i strategien, slik som for eksempel de de nyopprettede MO-sentrene. På brukernivået vil vi undersøke brukernes erfaringer med hjelpe- og kontrollapparatet etter stengningen av Nygårdsparken. Forskningsprosjektet vil basere seg på ulike metoder, blant annet observasjon, kvalitative intervju og sammenstilling av statistisk materiale fra relevante aktører både innenfor hjelpetiltakene og kontrollapparatet.

Formidlingen av forskningsresultatene vil bestå av rapporter og vitenskapelige artikler. Innenfor rammene av forskningsprosjektet tas det sikte på å skape en møteplass for forskere som arbeider med rusrelaterte problemstillinger i Bergen. Det tas sikte på å arrangere et seminar med temaet åpne russcener i løpet av prosjektperioden, hvor internasjonalt ledende forskere vil bidra med innlegg.

Dekan Knut Helland ved det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiB) er prosjektleder for forskningsprosjektet. Ingrid Rindal Lundeberg og Kristian Mjåland, begge fra Uni Research Rokkansenteret, er ansatt som forskere på prosjektet.

Publications

Articles

All articles
cp: 2018-10-20 21:16:29