ROKKAN CENTRE REPORT SERIES

Uni Research Rokkan Centre

See also Working papers from the Uni Rokkan Centre

2016

[12-2016] Gry Brandser og Kristin Rubecksen: Kulturarenaer 2016: Kartlegging av kulturaktivitet og kulturarenaer i norske kommuner.

[11-2016] Helene Marie Kjærgård Eide, Anne D. Homme, Marry-Anne Karlsen og Kjetil Lundberg: Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere.

[10-2016] Nanna Kildal: Velferdsforskning i Bergen.

[9-2016] Ivar Eimhjellen og Jill Loga: Utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge.

[8-2016] Rune Ervik og Tord Skogedal Lindén: Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid.

[7-2016Simon Neby, Torstein Nesheim, Jostein Ryssevik, Kristin Rubecksen, Malin Dahle og Inger Nordhagen: Innsats mot arbeidslivskriminalitet. Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer.

[6-2016Lise H. Rykkja, Kristin Rubecksen, Yngve Flo: Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for Fylkesmannen. Underveisrapport: Fylkesmannens perspektiv på nytt styringsrammeverk.

[5-2016Elisabeth Angell, Yngve Flo and Gro Marit Grimsrud: The rural and regional policy of Norway. Institutions, development features and current instruments.

[4-2016Per Lægreid and Lise H. Rykkja (eds.): Organizing for societal security and crisis Management: Cross Country Mapping Report.

[3-2016Gry Brandser og Sevil Sümer: Farefull ferd mot toppen. Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen.

[2-2016Kari Anne K . Drangsland, Malin Dahle og Marry-Anne KarlsenNorskopplæring for personer i asylmottak.

[01-2016Jill M. Loga, Ivar Eimhjellen, Jenny Eschweiler, Eline L. Ingstad, Sigrid Stokstad og Marte Winsvold: Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger.

2015

[03-2015Jill Loga, Ivar Eimhjellen og Camilla Lied: Frivillig sektor og boligsosialt arbeid. Rapport for Husbanken.

[02-2015Ingrid Helgøy og Anne Homme: Hjem–skole-samarbeid for et godt læringsmiljø. Evaluering av lokale hjem–skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem–skole-samarbeid.

[01-2015Bjarne Kvam: Politirelatert forskning i vid forstand.

2014

[09-2014] Oddvar Kaarbøe: Kan det benyttes kriterier til fordeling av midler til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester til bydelene i Oslo?

[08-2014Bjarte Folkestad og Tord Skogedal Lindén: Offentlig – privat samarbeid i kommuner. Modeller og erfaringer.

[07-2014] Arnstein Mykletun, Gaute Torsvik og Kjell Vaage: Effekter av tillitsprosjektet i Mandal på sykefravær og avgangsalder. Rapport til FARVE.

[06-2014Synnøve K.N. Bendixsen, Halvar A. Kjærre og Brita Ytre-Arne: Out-Reach: Informasjon om assistert frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak.

[05-2014Ingrid Helgøy og Anne Homme: Økt innsats for læringsmiljøet. Evaluering av den nasjonale satsingen Bedre læringsmiljø. Delrapport 5.

[04-2014Hogne L. Sataøen, Ole Andreas Brekke og Svein Ivar Angell: Hardanger som småkraftregion: Frå industrikraft til kortreist kraft.

[03-2014Nina Berven, Ole Andreas Brekke og Ingrid Hjulstad Johansen: Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk).

[02-2014Hilde Danielsen og Kari Ludvigsen: Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helse- og omsorgssektoren; veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester?

[01-2014Gry Brandser og Ole Andreas Brekke: Nordisk Kulturfond: Omverdensanalyse 2008-2012.

2013

[03-2013Ingrid Helgøy og Anne Dåsvatn Homme: Ny GIV: Overgangsprosjektet - konsekvenser for skolen.

[02-2013Nina Berven, Kari Ludvigsen, Dag Arne Christensen og Even Nilssen: Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene.

[01-2013Ingrid Helgøy og Anne Dåsvatn Homme: Ansvar, innsats og praksis i arbeidet for bedre læringsmiljø.

2012

[11-2012Leroy Andersland, Espen Bratberg, Astrid Grasdal og Tor Helge Holmås: Veier til gradert eller full uførepensjon.

[10-2012Siren Haugland, Bodil Ravneberg, Kari Ludvigsen og Stein Atle Lie: Evaluering av Studier med støtte. En rapport på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

[09-2012Nicolai Løvvik: Flere i arbeid og færre på trygd? - en effektevaluering av Nav-reformen.

[08-2012Ole Andreas Brekke og Hogne Sataøen: Ekspertise, politikk eller dialog? Nettutvikling i Norge, Sverige og Storbritannia.

[07-2012Regine Karlsen: Irregulære barns helserettigheter - i lys av norsk rett og FNs barnekonvensjon.

[06-2012Anne Dåsvatn Homme og Ingrid Helgøy: Ny GIV i skolen: Heftig begeistring - organisatorisk begrensning.

[05-2012Faustin Gasana: Irregular migrants' structural vulnerability and survival strategies. A case study in the Bergen area.

[04-2012Ole Andreas Brekke og Anne Dåsvatn Homme: Evaluering av ny organisasjonsmodell ved Høgskulen i Volda.

[03-2012Haldor Byrkjeflot, Tom Christensen og Per Lægreid: Changing accountability relations in welfare state reforms: Lessons from Norway.

[02-2012Jacob Aars og Dag Arne Christensen: Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Sluttrapport.

[01-2012Audun Offerdal og Jacob Aars: Norske kommunestyrerepresentantar i europeisk lys. Rapport frå ei undersøking av representantar i 14 ulike land.

2011

[3-2011Svein Ivar Angell og Ole Andreas Brekke: Frå kraft versus natur til miljøvenleg energi? Norsk vasskraftpolitikk i eit hundreårsperspektiv.

[02-2011Tom Christensen: Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV - en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter?

[01-2011Bodil Ravneberg: Mellom penger og pedagogikk. Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen.

2010

[07-2010Ingrid Helgøy og Anne Dåsvatn Homme: Skoleeieres og skolelederes oppfatninger om nytte og relevans av nasjonalt veiledningsmateriell.

[06-2010Kristin Lofthus Hope og Simon Neby: Kartlegging av familievernets og barnevernets tjenestetilbud til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

[05-2010Dag Arne Christensen, Anne Dåsvatn Homme og Tor Midtbø: Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009–2010Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet – Arbeidslivsfag.

[04-2010Kristin Lofthus Hope: En kartlegging av karriereveier og erfaringer blant midlertidig vitenskapelig ansatte og nyansatte i vitenskapelig stilling ved UiB.

[03-2010Thomas Lorentzen: Social assistance dynamics in Norway: A sibling study of intergenerational mobility.

[02-2010Ingrid LundebergKristian Mjåland, Even Nilssen, Karl Harald Søvig og Bodil Ravneberg: Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3.

[01-2010Tom Christensen og Anne Lise Fimreite: Nav in an international context.

2009

[05-2009Kamrul Islam og Bodil Ravneberg: Economic effects of the Municipality Occupational Therapy Services in Norway.

[04-2009Ingrid Lundeberg og Kristian Mjåland: Grenser for tvang.

[03-2009Jan Erik Askildsen og Egil Kjerstad: Samordning og finansiering av kommunale helsetjenester.

[02-2009Helge ØstbyeJournalister og folk flest: Syn på medier og journalistikk 1999-2009.

[01-2009Kristin Lofthus Hope, Jill Loga og Simon Neby: Mellom lokalisme og kompetanse. Evaluering av familieverntjenesten i Bufetat, region vest.

2008

[10-2008Astri Andresen, Tore Grønlie, William H. Hubbard, Teemu Sakari Ryymin and Svein Atle Skålevåg: Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference proceedings.

[09-2008Dag Arne Christensen, Tor Midtbø, Hans-Erik Ringkjøb og Jacob Aars: To valg med ny personvalgordning. -kontinuitet eller endring?

[08-2008Anne Dåsvatn Homme og Håkon Høst: Hvem pleier de gamle i Oslo? Om hjelpepleiernes og helsefagarbeidernes posisjon i pleie- og omsorgstjenestene i hovedstaden.

[07-2008Rune Ervik: Bruk av skift og turnus i ulike virksomheter: en kartlegging.

[06-2008Dag Wollebæk, Per Selle og Kristin Strømsnes: Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt. Rapport til Kultur- og Kirkedepartementet i forbindelse med kunnskapsoppsummering knyttet til frivillighetsarbeid.

[05-2008Tom Christensen: En felles etat. - En analyse av prosessen som ledet frem til opprettelse av ny arbeids- og velferdsforvaltning (Nav).

[04-2008Kristin Lofthus Hope, Hans-Erik Ringkjøb og Lise Hellebø RykkjaEvaluering av styring og ledelse ved NTNU.

[03-2008Gry Brandser og Ole Andreas Brekke: Veien mot et Innlandsuniversitet. Om interne utviklingstrekk og eksterne rammebetingelser 2001-2008.

[02-2008Dag Arne Christensen og Jacob Aars: Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning. En empirisk analyse av ordførervalgene i 48 norske kommuner i 2007.

[01-2008Hans-Erik Ringkjøb, Jacob Aars og Signy Irene Vabo: Lokalt folkestyre AS. Eierskap og styringsroller i kommunale selskap.

2007

[03-2007] Knut GroveHistorie i randsona. Historieforskinga ved Rokkansenteret, LOS og SEFOS.

[02-2007] Astri Andresen og Tore Grønlie: Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century. Conference Proceedings.

[01-2007] Hans-Erik Ringkjøb, Bjarte Folkestad, Audun Offerdal og Jacob Aars: Demokrati heile vegen. Gode styringsgrep og metodar for folkevalte.

2006

[05-2006] Camilla H. Glückstad: Revitalisering av Riksrevisjonen. En prosesstudie av Riksrevisjonens nye rammeverk.

[04-2006] Tore Grønlie, Astri Andresen and Teemu S. Ryymin: Medical Science. Cultures and Politisc. The Fourth Bergen Workshop on the History of Health and Medicine. Conference Proceedings.

[03-2006] Kaia Grahm-Haga: Institusjonalisering av forvaltningsrevisjon. En studie av utvikling i policy og praksis hos Riksrevisjonen i perioden 1994-2005.

[02-2006] Per Lægreid, Kristin Rubecksen og Morten Dyrdal: EU i norsk sentralforvaltning.

[01-2006] Arnhild Taksdal, Kari Ludvigsen, Bodil Ravneberg og Jan-Kåre Breivik: På randen av å bo. Erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger.

2005

[12-2005] Kari Tove Elvbakken, Per Solvang og Kirsti Malterud: Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Bidrag fra helsekameratenes avslutningsseminar.

[11-2005] Even Nilssen: Fag, rett og politikk. Rettsutformingen angående bruk av tvang overfor voksne rumiddelmisbrukere og psykisk utviklingshemmede i de skandinaviske landenes sosialrett.

[10-2005] ToreGrønlie, Kari Tove Elvbakken and Astri Andresen: Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation og Hospital 1800-2000. Conference Proceedings.

[09-2005] Arne Rudolf Ramslien: Fra ritual til verktøy. Mål - og resultatstyring av Utlendingsdirektoratet 1998-2003.

[08-2005] Halvor Hanisch: Velviljens fortellinger. Om framstillinger av livet som funksjonshemmet i Handikapnytt og Dagbladet 2000−2002.

[07-2005] Rune Ervik: Active Ageing and the Norwegian Pension System.

[06-2005] Hans Kristian Mjelva: Tre storverft i norsk industris finaste stund. Ein komparativ studie av Stord Verft, Rosenberg mek. Verksted og Fredrikstad mek. Verksted 1960−1980.

[05-2005] Nina Berven: National Politics and Cross-National Ideas. Welfare, Work and Legitimacy in the United States and Norway.

[04-2005] Eirinn Larsen: Invisible Strategies. Gender in French and Norwegian Business Education, 1870-1980.

[03-2005] Sturle Næss: Omsorgens vilkår i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene.

[02-2005] Stein Kuhnle: Social Policy Development in South Eastern Europe: Outside Influences and Domestic Forces.

[01-2005] Svein Atle Skålevåg, Ingrid Lundeberg og Bjørn Christer Ekeland: Studier av dommen. Konferanserapport.

2004

[08-2004] Dag Arne Christensen, Jacob Aars, Tor Midtbø, Lars Svåsand og Hans-Erik Ringkjøb: Ny personvalgordning og hva så? En analyse av kommune- og fylkestingsvalget i 2003.

[07-2004] Stig Helleren: Kontrollør eller veileder. En studie av policyendring i Arbeidstilsynet 1989-2002.

[06-2004] Svein Atle Skålevåg, Tore Grønlie and Astri Andresen: Hospitals, Patients and Medicine 1800-2000. Conference Proceedings.

[05-2004] Sturla Herfindal: Veien frem til sykehusreformen - En studie av beslutningsprosessen bak lov om helseforetak.

[04-2004] Håkon Høst: Kontinuitet og endring i pleie- og omsorgsutdanningene.

[03-2004] Rune Hallingstad: Regional styring i lys av foretaksorganiseringen. En sammenlignende studie av Helse Vest-Norge RHF og Helse Midt-Norge RHF.

[02-2004] Anne Lise Fimreite, Yngve Flo, Tommy Tranvik, Jacob Aars:Tillit mellom forvaltningsnivåene. Sentrale aktørers oppfatninger av og holdninger til kommunene.

[01-2004] Kari Tove Elvbakken, Astri Andresen and William H. Hubbard: Public Health and Preventive Medicine 1700-2000. Knowledge, Co-operation, and Conflict. Conference Proceedings.

2003

[17-2003] Tor Helge Holmås, Astrid Grasdal, Kurt Brekke, Frode Steen og Kjell Sunnevåg: Evaluering av ny apoteklov og indeksprissystemet.

[16-2003] Synnøve Serigstad: Samordning og samfunnstryggleik. Ein studie av omorganiseringa av den sentrale tryggleiks- og beredskapsforvaltninga i Noreg i perioden 1999-2002.

[15-2003] Kari Tove Elvbakken and Harald Grimen: Cultural Perspectives on Risk, Preventive Medicine and Health Promotion.

[14-2003] Mariann Moberg: Engasjement og trygghet i et mer globalisert arbeidsliv En studie av endringsprosesser i et multinasjonalt konsern i lys av trekk ved den nye kapitalismens ånd.

[13-2003] Ingrid Hagen: Global konkurranse og lokal fleksibilitet Omstillinger og fleksibilitetsstrategier i en norsk elektronikkbedrift.

[12-2003] Birte Bjørkelo: The Power of Learning in the Global Age: The World bank and Environmental NGOs.

[11-2003] Simon Neby: Interessekonflikt, kommunikasjonssvikt og kulturkollisjon. En studie av fusjonen mellom Telia og Telenor.

[10-2003] Svein Atle Skålevåg: Fra normalitetens historie Sinnsykdom 1870-1920.

[09-2003] Sturle Næss: I tøffeste laget? Dokumentasjonsrapport om arbeidssituasjonen til ansatte i pleie- og omsorgstjenesten.

[08-2003] Anne Lise Fimreite: Der hvor intet er, har selv keiseren tapt sin rett! Om lokalt folkestyre og rettigheter.

[07-2003] Dag Stenvoll: Politisk argumentasjon. En analyse av norske stortingsdebatter om seksualitet og reproduksjon 1945-2001.

[06-2003] Anne Dåsvatn Homme: Skolen som styringsarena. Lokalt handlingsrom og gjennomføringen av Reform 97.

[05-2003] Bodil Ravneberg og Ingrid Helgøy: Byråkrat, sosialarbeider eller innovatør? Organiseringens betydning for utvikling av yrkesroller i sosialtjenesten.

[04-2003] Anne Lise Fimreite: Styringssystem i Storby. Evaluering av styringssystemet i Bergen kommune.

[03-2003] Stein Kuhnle and DzemalSokolovic: The Balkans: Searching for Solutions.

[02-2003] Kim Ove Hommen: Tilsynsroller i Staten. En studie av Luftfartstilsynet og Statens Jernbanetilsyn.

[01-2003] Sturle Næss: Ikke helt etter planen - Dokumentasjonsrapport om hjelpetrengende eldres erfaringer før og etter Handlingsplan for eldreomsorg.

Our Journals

Norwegian Journal of Welfare Research

Nordic Organization Studies (NOS)

Publications & Publicity

cp: 2017-03-28 06:15:36