Utviklingsstøttende rådgiving og samtaler med barn

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 09.05.17 - 10.05.17, 0900 - 1530

Om arrangementet

Utviklingsstøttende rådgiving og triangulerte samtaler med barn
Fordypningskurs i relasjonelt arbeid

Kurset har som målsetting å gi deltakerne en nyansert og fleksibel kompetanse til å kommunisere med barn og foreldre ut fra ulike roller og oppgaver.

Tid: 2016-2017

Pris: kr. 5000,- inkl. fordypningsdagene mellom samlingene.

Meld deg på

Illustrasjonsfoto: Colourbox

 

Deltakerne vil få trening i å føre rådgivende og terapeutiske samtaler med barn og foreldre ut fra utviklingsstøttende prinsipper. Det blir lagt stor vekt på å kjenne igjen og forstå hva som skjer av utviklingsmessig relevans i samspillets mikroøyeblikk. Derfor er videoanalyse sentralt gjennom hele kursserien.

Grunnlaget for det metodiske arbeidet det gis trening i vil være:

  • Kunnskap om barns dialogiske kompetanse og utviklingsegenskaper; deres relasjonelle avhengighet, identitetsutvikling og behov for gode utviklingsnarrativer.
  • Analyse av de avhengighets-, tilknytningsforhold og nettverksspenninger barn lever under og hvilke typiske utfordringer vi møter når vi skal støtte barn og foreldre.

Kurset har to samlinger à to dager og seks mellomliggende samlinger à en dag. På første samling gis innføring i kursets teoretiske grunnlag og metodiske hovedprinsipper – konkretisert ved videoanalyse av kursledernes eget materiale.

De følgende samlingene blir tilrettelagt ut fra videomateriale fra deltakernes eget daglige arbeid; samspillsobservasjon, samspillsrådgiving, samtaler med foreldre, med foreldre og barn, med barn/ungdom. Det vil bli særlig lagt vekt på at deltakerne skal bli fortrolig med å arbeide i et triangulert metodisk format.

Deltakerne må være i arbeid innen barnefeltet og ha mulighet til å bringe inn praksismateriale på video.

Kurset passer for arbeid innen familievern, psykisk helsevern for barn og ungdom, lavterskeltilbud på kommunenivå, familiesentre og lignende. Det er ingen  forutsetning, men deltakere må gjerne ha ulike former for spesialistkompetanse eller trening i metoder som Marte Meo, Circle of Security og lignende. Slik sett vil kurset ha «Master Class»-preg hvor deltakernes egne erfaringer og refleksjoner skal ha plass. Flere søkere fra samme arbeidsplass vil bli prioritert.

Med utgangspunkt i egen klinisk praksis og veiledning har de over mange år arbeidet med å utvikle metodiske fremgangsmåter for å engasjere foreldre til bedre å forstå og støtte barns utvikling når det er etablert bekymring. Den triangulerte samtalen med barn og foreldre om de livstema som måtte være vanskelige, er et viktig metodisk bidrag fra de to. Reidun og Haldor er forfattere og medforfattere til flere bøker om kursets aktuelle tema.

Kurslederne:

Reidun Hafstad, klinisk sosionom/familieterapeut og

Haldor Øvreeide, psykologspesialist, driver Institutt for

Familie og Relasjonsutvikling, Os ved Bergen.

 

Innholdet i de enkelte samlingene:

Oppstart 20. + 21. oktober


•  Dag 1. og 2.   Barns egenskaper og bidrag til relasjonsdannelse og tilhørighet. Grunntrekk ved relasjonelt formidlet utvikling – ulike måter å bruke kunnskapen på. Ansvar og etiske spørsmål. - Avlesing av dialogens mikroøyeblikk og mønster. Hva får barnet ut av øyeblikket?

•  Dag 3 (1. desember ) Trening i avlesning av dialogiske mikroøyeblikk og samspillsmønstre ut fra deltakernes videomateriale. Trening i å avlese dialogisk antesipasjon og øyeblikkets affektregulering.

•  Dag  4. (5.januar )  Trening i avlesning av dialogiske mikroøyeblikk og samspillsmønstre ut fra deltakernes videomateriale. Trening i å avlese dialogisk antesipasjon og øyeblikkets affektregulering.

•  Dag 5 (7. februar) Foreldrerollen i makro og mikroperspektiv. Aktivere foreldreegenskapene via veiledning. Utviklingsstøtte som narrative prosesser i nære relasjoner. Teori og øvelser ut fra deltakernes video/casemateriale.

•  Dag 6 (7mars) : Foreldrerollen i makro og mikroperspektiv. Aktivere foreldreegenskapene via veiledning. Utviklingsstøtte som narrative prosesser i nære relasjoner. Teori og øvelser ut fra deltakernes video/casemateriale.

•  Dag 7 (8. mars ) og Triangulerte samtaler med barn og foreldre -  Teori og øvelser ut fra deltakernes video/casemateriale.

•  Dag 8 (4. april  ) : Triangulerte samtaler med barn og foreldre -  Teori og øvelser ut fra deltakernes video/casemateriale.

Avslutning: 9. og 10. mai 2017

Dag 9 (9.mai) og 10 (10.mai) : Trening med åpne tema og øvelser ut fra deltakernes video/ casemateriale, «løse tråder», sammenfatning og forankring i egen praksis.

(temaene vil hele tiden bli tilpasset det materiale som er tilgjengelig på deltakernes videoopptak –slik vil de ulike tema kunne overlappe i samlingene).

Av litteratur vil tema og teori først og fremst bli hentet fra:

Hafstad, R., Øvreeide, H. (2011). Utviklingsstøtte. Foreldrefokusert arbeid med barn (2. utgave). Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Øvreeide, H. (2009). Samtaler med barn. Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. 3. utgave. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Haavind H. og Øvreeide, H. (red). (2016) Psykoterapi med barn og unge. Bind I og II. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Eventuelt vil det bli vist til utvalgte deler fra:

Øvreeide, H. (2013). Barns evne til samspill og meningsdannelse. I Johnsen. H. (red). Vekst i det vanskelige. Oslo: Gyldendal Akademisk.)

Øvreeide, H., Backe-Hansen, E. (2012). Fagetikk i psykologisk arbeid. 2. utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk,

Hart, S., Bentzen, M. Jagten på de nonspesifikke faktorer i psykoterapi med børn. (2014) København: Hans Reitzels forlag. (Boken er basert å et seminar i København i 2012 hvor Haldor var en av fire bidragsytere).

 

Kontakt

cp: 2017-05-01 02:15:33