Om å dokumentere for retten

Seminar fra: 06.06.19 - 07.06.19, 0900 - 1400

Om arrangementet

Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Oslo
http://www.voksenaasen.no/?gclid=EAIaIQobChMIs5n_q7ea4AIVSOaaCh3y3gP-EAAYASAAEgIoE_D_BwE

INVITASJON

OM Å DOKUMENTERE FOR RETTEN – ET ARBEIDS- OG UTVIKLINGSSEMINAR for overgrepsmottakene

Voksenåsen, Oslo, torsdag – fredag   6. – 7. juni 2019.

Nklm har blitt oppmerksom på at det har utviklet seg betydelige forskjeller mellom overgrepsmottakene angående hvordan rettsmedisinsk arbeid og funn dokumenteres overfor rettsapparatet.

Den rettsmedisinske kommisjon har gjentatte ganger uttrykt bekymring, og det er reelle kvalitetsforskjeller. Utviklingen med bl.a. ny organisering av spesialistutdannelse og kommende nye nasjonale retningslinjer for overgrepsmottak tilsier at det vil bli stilt større krav til kompetanse og kvalitet i dokumentasjonsarbeidet, trolig også formelle kompetansekrav.

Nklm ønsker å legge til rette for fagutvikling i dette feltet, denne gang ved å lage et arbeidsseminar om dokumentasjon for rettsapparatet.

Invitasjonen går primært til leger med faglig ansvar ved mottakene og leger med stor interesse for feltet. Deltagerne må utvise taushetsplikt overfor eksterne vedrørende det materiale de får se.

Programmet er ennå ikke fastlagt i detalj, men seminaret vil inneholde

 - Innlegg fra politietterforsker, politijurist/statsadvokater, bistandsadvokat, forsvarer og dommer.   

   Disse skal belyse hvordan de bruker vår dokumentasjon, hva som er viktig og hva som kan være

   problematisk, hvordan den medisinske informasjonen best kan fremlegges.

- Innsyn i hverandres arbeidsmåter ved at alle deltagerne sender inn en anonymisert protokoll

  /erklæring som kan leses av andre deltagere.

- Om noen har en vanskelig erklæring/ vurdering under arbeid, kan også det være aktuelt å ta opp, i anonymisert form.

Deltagerne vil gjennom dette få perspektiv på dagens variasjoner, noe som gir grunnlag for diskusjoner om kjennetegn ved god dokumentasjon, hva skal den inneholde, hvordan presentere den? Hva er de gode grepene for å levere godt arbeid innen rimelige rammer – og hva er nødvendige rammer? Hva skal til for å oppnå dette ved alle mottak? Vi inviterer dere således til å bidra til fagutviklingen.

Nærmere program vil følge, og vi vil også sette opp mer spesifiserte diskusjonspunkter. Seminaret vil avslutte relativt tidlig på fredag – siden det er fredag.

Deltagerantallet avgrenses i forhold til hva som kan gi mulighet for god diskusjon, men vi ser gjerne at flest mulig mottak er representert.

På nåværende tidspunkt vil vi gjerne at dere gir tilbakemelding om deres interesse for seminaret og setter av dagene.  Vi tar med glede i mot problemstillinger dere finner relevante å ta opp.

Påmeldingsfrist 1. april til epost: siza@norceresearch.no

cp: 2019-02-21 16:17:43