Forskningsområde: Helse

Vår forskning innenfor helse dekker et bredt spekter av tema og innfallsvinkler. Vi forsker på helse og livskvalitet for enkeltindivider, grupper og befolkningen som helhet.

Sentrale tema

  • Folkehelse
  • Psykisk helse, spesielt hos barn og unge
  • Sykefravær
  • Primærhelsetjenester
  • Utvikling og organisering av helse- og omsorgtjenester
  • Brukererfaringer
  • Effekter av helsereformer
  • Kvalitet i helsetjenestene

Vår forskning gir et godt bilde av viktige helsepolitiske tema og samfunnsutfordringer i Norge i dag, og historisk sett.

Vi kombinerer ulike fagområder fra humaniora, samfunnsfag og psykologi til naturvitenskap og medisin. Den samlede kunnskapen på de ulike feltene bidrar til et helhetlig bilde av komplekse sammenhenger.

Prosjekter

Se alle
cp: 2017-05-27 09:16:59