Forskningsområde: Samfunn & kultur

samfunnSamfunns- og kulturforskningen vår favner bredt tematisk og metodisk. Vi studerer hvordan politikk og reformer utformes og settes i kraft, og hvilke effekter de har for individ og samfunn.

Demokratiaspektet i politiske beslutningsprosesser er fremtredende i forskningen.

Sentrale tema:

  • forholdet mellom nasjonalstaten og det overnasjonale nivået 
  • forholdet mellom lokale og sentrale myndigheter 
  • forholdet mellom politikk og administrasjon
  • studier av valgordninger, velgeratferd og valgdeltakelse

Vi forsker på utvikling og forvaltning av velferdsstaten og forholdet mellom stat, sivilsamfunn og frivillig organisering, samt hvilken betydning dette har for kvaliteten i tjenestene, for brukerne og for borgerne.

Studier av samfunnsendringer står sentralt. Her undersøker vi de ulike aktørenes tilpasninger til endrede rammevilkår i sektorer som: 

  • helse- og velferdstjenesten 
  • utdanningssystemet 
  • arbeidsmarkedet 
  • trygdesektoren og kultursektoren.

Vi studerer også hvordan samfunnsendringer berører familieliv, likestilling, identitet og kjønnsroller. Her bruker vi både historiske og komparative perspektiver.  

Prosjekter

Se alle
cp: 2017-05-25 01:17:18