Forandringer av helseplager etter utskifting av amalgamfyllinger

Av Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Pasienter som fikk byttet ut sine amalgamfyllinger, rapporterte minsket intensitet av helseplager tre år etter utskiftningen. Dette viser en studie som er utført ved Bivirkningsgruppen for odontologiske Biomaterialer ved Uni helse i Bergen. Før behandlingen startet hadde pasientene helseplager som de mistenkte kunne være forårsaket eller påvirket av amalgamfyllingene. Vanlige plager i denne pasientgruppen var smaksforstyrrelser, tretthet, plager fra mage og tarm, samt plager fra muskler og ledd. I en referansegruppe med samme type plager, men som ikke fikk byttet ut amalgamfyllingerne, var det ingen endret intensitet av helseplagene etter tre år.

Tverrfaglig team

Studien er gjort av et tverrfaglig team av tannleger, lege, sykepleier og psykologer knyttet til Bivirkningsgruppen og Universitetet i Bergen. Resultatene fra oppfølgingen tre år etter fullført utskiftning er publisert i Journal of Oral Rehabilitation.

40 pasienter

Studien omfatter totalt 40 pasienter, 20 i en behandlingsgruppe og 20 i en referansegruppe. Alle var tidligere utredet ved Bivirkningsgruppen i Bergen. Pasientene beskrev helseplager som de selv knyttet til amalgamfyllinger, men grunnet fravær av kontaktallergiske reaksjoner ble ingen av deltakerne anbefalt amalgamutskiftning etter utredningen ved Bivirkningsgruppen. Etter å ha blitt inkludert i studien fikk behandlingsgruppen byttet ut alle sine amalgamfyllinger etter retningslinjer fra Bivirkingsgruppen og ble deretter fulgt opp over en periode på fem år. Referansegruppen mottok ingen form for behandling. Intensitet av helseplager Intensitet av 23 ulike helseplager ble målt med skalaer gradert fra 0 til 10, der 0 poeng svarer til ingen plager og 10 svarer til verst tenkelige plager. Ved oppfølgingen tre år etter at alle amalgamfyllingene var fjernet, rapporterte forsøksgruppen i gjennomsnitt minsket intensitet av helseplager. Sammenliknet med referansegruppen var minskningen statistisk signifikant for plager fra munnhulen og for generelle helseplager. Resultatene fra studien er i tråd med tidligere studier fra Norge og Tyskland hvor det også ble registrert nedgang i selvrapporterte helseplager etter utskiftning av amalgamfyllinger.

Flere mulige forklaringer

Det kan finnes flere mulige forklaringer på nedgangen i rapporterte helseplager. Minsket eksponering for kvikksølv etter utskiftning til andre tannmaterialer kan være én forklaring. Faktorer som pasientenes forventninger til at amalgamutskiftning er en virkningsfull behandling, og det å ikke lenger trenge å bekymre seg over å ha amalgam i tennene, kan også tenkes å ha virket inn på resultatet. Den generelle omsorgen og interessen som pasientene over tid har opplevd i forbindelse med behandling og oppfølging, kan også tenkes å ha hatt betydning for reduksjonen av helseplager.

Kilder

Bivirkningsbladet oktober 2011

Sjursen TT, Lygre GB, Dalen K, Helland V, Lægreid T, Svahn J, Lundekvam BF, Björkman L. Changes in health complaints after removal of amalgam fillings. J Oral Rehabil. 2011; 38: 835– 848


6. august 2014 14:59

Lignende nyheter

Personer involvert