Måler pasientsikkerhetskultur på legevakt og fastlegekontor

Gode holdninger, rutiner og praksis på legevakten og på fastlegekontoret kan beskytte pasienter fra uheldige hendelser. Safety Attitudes  Questionnaire – ambulatory version er et verktøy som kan måle  pasientsikkerhetskultur. Verktøyet er nå oversatt og validert til bruk i norsk primærhelsetjeneste.

Av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Den norske oversettelsen er et nyttig verktøy for å måle pasientsikkerhetskultur på legevakt og fastlegekontor, konkluderer forskerne. Høsten 2012 testet de den ut på 266 leger og sykepleiere ved 7 legevakter og 17. Forskerne har analysert svarene og sett på hvordan enkeltspørsmålene i det oversatte skjemaet henger sammen - både med hverandre, og med de overordnede fem pasientsikkerhetsfaktorene: teamarbeid, sikkerhetsklima, jobbtilfredshet, arbeidsforhold og syn på ledelse.

Forskerne vil videre undersøke om pasientsikkerhetskultur er relatert til yrke, kjønn, alder og klinisk setting i primærhelsetjenesten. Videre vil de undersøke om det er sammenheng mellom pasientsikkerhetskultur og forekomst av medisinske feil eller uheldige hendelser.

Verktøyet er oversatt og validert av forskere ved Nklm har i samarbeid med Kunnskapssenteret og Universitet i Oslo.

Kilde

Gunnar Tschudi Bondevik, Dag Hofoss, Elisabeth Holm Hansen and Ellen Catharina Tveter Deilkås. The Safety Attitudes Questionnaire – ambulatory version: psychometric properties of the Norwegian translated version for the primary care setting. BMC Health Services Research 2014, 14:139  doi:10.1186/1472-6963-14-13


21. august 2014 14:02

Personer involvert