Avstand en avgjørende faktor for bruk av legevakt

I to nye studier har forskere ved Nklm undersøkt sammenhengen mellom avstand og legevaktbruk, og gjennomsnitlig maksimal resietid og avstand til legevakt i norske kommuner.

Artikkel 1: Raknes G, Morken T, Hunskår S. Reiseavstand og bruk av legevakt. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2151 – 5. doi:10.4045/tidsskr.14.0443

Ved flere legevakter er det dokumentert at bruken av tjenesten avtar med økende reiseavstand. I denne studien har vi undersøkt sammenhengen mellom avstand og legevaktbruk for alle norske kommuner som tilhører en legevakttjeneste med fast lokalisering hele døgnet. I tillegg har en undersøkt om det var forskjell i konsultasjonsrate mellom kommuner med enkommune- eller flerkommunelegevakt og mellom kommuner tilknyttet legevakt samlokalisert med sykehus eller ikke. Data er hentet fra alle elektroniske refusjonskrav fra legevaktleger og fastleger i årene 2008–09.Hensikten var å undersøke hvordan fastlege og legevaktene ble påvirket av svineinfluensaepidemien høsten 2009.

Hovedbudskap:

  • Antall legekonsultasjoner og sykebesøk per innbygger falt med henholdsvis 48 % og 55 % ved en økning i gjennomsnittlig reiseavstand fra 0 til 50 km.
  • Bruken av telefon/brev var ikke statistisk signifikant assosiert med avstand.
  • Enkommunelegevakt med lokalisering utenfor sykehus hadde den høyeste konsultasjonsraten i legevakt etter justering for avstand.
  • Dette støtter tidligere funn om at avstand er en avgjørende faktor for bruk av legevakt.

Studien ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening 25.11.2014.

Artikkel 2: Raknes G, Morken T, Hunskår S. Reisetid og avstand til norske legevakter. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2145 – 50 doi:10.4045/tidsskr.14.0437

Geografiske forhold har betydning for bruken av legevakt. I denne studien har vi kartlagt reiseavstand til legevakt i norske kommuner i 2011 og antall kommuner som omfattes av foreslåtte anbefalinger for bakvakt på grunn av store avstander.

Hovedbudskap:

  • Median maksimal gjennomsnittlig reiseavstand for kommunene var 19 km, median maksimal gjennomsnittlig reisetid var 22 minutter.
  • I 40 av kommunene (10 %) var det mer enn 60 minutter maksimal gjennomsnittlig reisetid, og i 97 kommuner (23 %) var det mer enn 40 minutter maksimal gjennomsnittlig reisetid. Folketallet i disse gruppene utgjorde henholdsvis 2 % og 5 % av innbyggerne i landet.
  • For kommuner med fast legevakt-lokale (n = 316) var median gjennomsnittlig reisetid 16 minutter og median gjennomsnittlig reiseavstand 13 kilometer.
  • Samlet sett utgjør innbyggerne i kommuner med lang reisevei disse kommunene en svært liten andel av befolkningen

Studien ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening 25.11.2014.

 

 

 

 


25. november 2014 12:50