Individuell jobbstøtte for personer med psykiske lidelser

Nytt prosjekt ved Uni Research Helse skal undersøke effekten av et tiltak for å få personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser ut i ordinært arbeid.

prosjektkoordinator Tonje Fyhn (t.v.) og førsteforfatter Vigdis Sveinsdottir (t.h.)

Studien er blant de største eksisterende i sitt slag som ser på dette tiltaket, og samtidig den første til å evaluere effekten for denne gruppen i norsk sammenheng.

Nå er studiens protokollartikkel publisert i tidsskriftet BMC Psychiatry.

Tiltaket som undersøkes er Individuell jobbstøtte (IPS), som fokuserer på rask retur til ordinært lønnet arbeid fremfor tradisjonelle tiltak som tilbyr skjermet arbeidstrening eller tilpasset arbeidspraksis med lønnstilskudd. 

Gunstig effekt
Førsteforfatter Vigdis Sveinsdottir understreker hvorfor studien er viktig:

- En rekke internasjonale studier viser at IPS har svært gunstig effekt for mennesker med psykiske lidelser, sier hun.  

Men det norske arbeidsmarkedet og velferdssystemet skiller seg fra disse landene, og vi vet ennå ikke hvordan IPS vil arte seg i norsk sammenheng.

Målet med studien er å undersøke dette ved bruk av de beste forskningsmetodene vi har, for å kunne gi anbefalinger og føringer i forbindelse med arbeidsrehabilitering av denne store og viktige gruppen.

Samarbeid med NAV
I overkant av 400 personer fra seks norske fylker er inkluderte i prosjektet, som er et samarbeid med NAV.

- Det er veldig verdifullt at NAV ønsker forskning på sine tiltak, så man kan få vite mer om hvordan det fungerer, og hvem det eventuelt fungerer best for. Det gjør at NAV kan spisse tilbudet sitt og treffe bedre, og for enkeltpersoner kan det bety hele forskjellen, sier prosjektkoordinator Tonje Fyhn, daglig leder for prosjektet.

Prosjektet er utformet som en randomisert kontrollert studie, det vil si at deltakerne fordeles tilfeldig til de ulike tiltakene.

De ulike gruppene følges deretter ved hjelp av spørreskjema og informasjon fra offentlige registre for å undersøke blant annet arbeidsdeltakelse, psykisk helse og livskvalitet. Studien innebærer en effektevaluering, prosessevaluering og en kost/nytte-analyse.

Silje Reme og Vigdis Sveinsdottir står bak utformingen av studien, som utføres på oppdrag fra Arbeids- og velferdsetaten i samarbeid med Helsedirektoratet.

Artikkelen ligger åpent tilgjengelig for nedlasting via BMC Psychiatry.


27. november 2014 14:12