Gode norske måleegenskaper

Det eksisterer ikke norske normer for spørreskjemaet BRIEF. Men en gjennomgang av eksisterende litteratur viser at den norske versjonen har gode måleegenskaper.

Måleegenskapene ved den norske versjonen av spørreskjemaet BRIEF (Behavior Rating Inventory of Executive Function) er undersøkt i til sammen seks norske artikler. BRIEF er et foreldreutfylt spørreskjema for barn i alderen 5-18 år. Det brukes som mål på overordnete kognitive kontrollfunksjoner i hverdagen (eksekutive funksjoner).

- Bruk av BRIEF kan være nyttig verktøy ved utredninger av tilstander der man har mistanke om vansker med eksekutive funksjoner.  I gjennomgangen av litteraturen var fokuset på ADHD stort og dette kan være et nyttig supplement til utredning av ADHD, sier Mari Hysing.

BRIEF egner seg for utredning av barn og ungdom med et bredt spekter av både utviklingsrelaterte og ervervede nevrologiske skader som læringsvansker, oppmerksomhetsforstyrrelser, traumatisk hjerneskade, utviklingsforstyrrelser, depresjon samt andre utviklingsmessige, nevrologiske, psykiatriske og medisinske tilstander.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Som ved andre instrumenter er kompetanse på utredning og testbruk generelt og kompetanse på dette spesifikke instrumentet en forutsetning for god klinisk bruk. Kompetansekravene for å bruke BRIEF er lege og psykolog.

Videre forskning vil likevel være nyttig for å få mer informasjon om instrumentets egenskaper, inkludert test-retest reliabilitet og hvordan BRIEF er relatert til funksjon i hverdagslivet.

Nyttig og mye brukt verktøy
Målet med det elektroniske tidsskriftet PsykTestBarn er å publisere artikler om tester og kartleggingsverktøy som brukes i norsk praksis og forskning.

- Psyktestartiklene kan være et nyttig verktøy for klinikkene både i valg av metoder og gi nyttig informasjon om hvordan instrumentene kan benyttes, forteller Mari Hysing, som representerer RKBU Vest i fagpanelet i tillegg til å være PsykTest forfatter.

Hensikten med PsykTestBarn er å:

• Opprette en oversikt over norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for barn og unge

• Vurdere måleegenskapene ved testene og kartleggingsverktøyene

• Bidra til informerte valg av tester og kartleggingsverktøy i praksisfeltet

Finn tester
På PsykTestBarn finner du oversikt over alle de testene de kjenner til. Der kan du klikke på de testene som har status publisert, og lese artiklene om den norske versjonens måleegenskaper.

Ansvarlig for tidsskriftet og nettstedet er RBUP Øst og Sør i samarbeid med RKBU Vest, RKBU Nord og RKBU Midt. Fra RKBU Vest sitter Mari Hysing i fagpanelet og Hanne Braarud, Mari Hysing og Tormod Bøe er forfattere.


11. desember 2014 12:30

Personer involvert