Ny doktorgrad på medisinsk uforklarte helseplager og sykefravær

Aase Aamland har disputert for ph.d-graden med avhandlingen ”Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og sykefravær. Allmennlegens rolle”.

Foto: Ida Bjørkås

Begrepet medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) er et samlebegrep for  helseplager med subjektive symptomer uten objektive funn, slik som fibromyalgi, kronisk utmattelsessyndrom og irritabel tarmsyndrom.

Sykefravær i Norge og andre land er ofte forårsaket av uforklarte helseplager.

Lenke til prosjektet

Doktorgradsarbeidet viser at pasienter med MUPS utgjør en av de vanligste pasientgruppene i allmennpraksis, og at fastlegene har en nøkkelrolle i utredning og oppfølging av disse pasientene.

Fastlegene tilbyr ofte støttesamtaler, og forskriver forholdsvis lite medisiner.Selv om pasienter med MUPS har mange likheter, viser studien også variasjoner med hensyn til sosial bakgrunn, samtidig forekommende psykisk sykdom og yrkesdeltakelse.

For langtidssykmeldte pasienter med MUPS kan fastlegen være en viktig støttespiller for å motvirke ytterligere negative marginaliseringserfaringer. Ingen systematiske tiltak har hittil påvirket sykefraværet blant pasienter med MUPS.

Avhandlingen byggerpå en systematisk oversikt over eksisterende forskning, en kartleggingstudie fra norsk allmennpraksis og fokusgruppeintervjuer med langtidssykmeldte pasienter med MUPS.

I fremtiden bør uforklarte helseplager løftes ytterligere frem i legers grunnutdanning og allmennlegers videre- og etterutdanning. Kunnskap om hvordan menneskers biologi og miljø står i sammenheng bør endelig avlive det utdaterte skillet mellom kropp og sjel. Hvorvidt sykefravær er et hensiktsmessig utfallsmål i fremtidige effektstudier er diskutabelt.

Vennesla Tidende: Tok doktorgrad i uforklarte plager


16. januar 2015 08:32

Personer involvert