Positive til familieråd

Familieråd handler om barnas behov og å mobilisere nettverket rundt barnet. Rapport viser at et betydelig flertall har positive erfaringer med familieråd.


Av Veronica Helle

Rapporten "Kunnskapsstatus om familieråd, erfaringer og effekter", er utarbeidet av RKBU Vest, Uni Research Helse på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (Illustrasjon: AN-Imation/Anne Kristin Berge)

Rapporten «Kunnskapsstatus om familieråd, erfaringer og effekter» gir en oppdatering på familieråd og et samlet kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av familieråd i Norge.

Den er utarbeidet av RKBU Vest, Uni Research Helse på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Rapporten er sentral for hvordan direktoratet skal jobbe videre med familieråd så det treffer praksisfeltet på en best mulig måte, skriver Bufetat.no

Last ned rapporten ved å klikke på bildet.

Barnet i sentrum
Gjennom familieråd skal barn og unge bli hørt og tatt med når det tas viktige beslutninger som angår dem, og et viktig prinsipp er at de medvirker gjennom hele prosessen.

For familiene er familieråd med på å bedre relasjoner og kommunikasjon mellom familiemedlemmer og bidrar til økt samhold og styrket familiebånd.

Familieråd er både en måte å involveres familien i å finne løsninger og en prosess der barnets behov står i sentrum.

I rapporten understrekes blant annet betydningen av at de nye utprøvingsområdene for familieråd i norsk barnevern følges av solid forskning. Dette gjelder bruk av familieråd i akuttsaker og i institusjonsplasseringer. 


Om familieråd

  • Tradisjonelt er det barnevernet som beslutter i barnevernssaker, og deretter blir familien presentert en ferdig løsning. I familieråd er det tanter, onkler, besteforeldre og andre voksne som barnet er knyttet til, som engasjerer seg for å hjelpe barnet.

  • Familieråd gir barnet og familien reell innflytelse i en barnevernssak, og fører fram til en plan som skal bedre barnets og familiens situasjon. Deretter tar barnevernet stilling til den løsningen som barnet og familien har blitt enige om.

  • Familieråd kan føre til at barnet flytter i fosterhjem til en tante, at barnet kan komme på helgebesøk til noen i familien, og/eller at storfamilien støtter familien i å gi omsorg til barnet.

Kilde: Bufetat

Illustrasjon på forside: AN-Imation/Anne Kristin Berge


9. februar 2015 11:15