Nytt ressurshefte for musikkterapeuter i eldreomsorgen

GAMUT har laget et ressurshefte for studenter og for musikkterapeuter i eldreomsorgen. Heftet, som er gratis, setter søkelys på ulike sider av musikkterapeutens yrkesrolle.


Av Rune Rolvsjord

Forsiden til ressursheftet
Ressursheftet for musikkterapeuter i eldreomsorgen .

Ressursheftet er skrevet av musikkterapeuter som har vært tilknytta «Nettverket musikk og eldre: samarbeid for forsking og kunnskapsutvikling om musikk, musikkterapi og eldre» og bygger på de erfaringene nettverket har generert.

Antall eldre med demens og andre helseutfordringer øker. Samtidig ser vi et økt fokus på det potensialet musikk kan ha i arbeid med mennesker. Dette gjør at musikkterapi og eldreomsorg har vokst fram som et særdeles viktig og aktuelt fagfelt.

Forfatterne tar for seg ulike sider knytta til musikkterapeutens yrkesrolle. Musikkterapi-stillinger blir mer og mer vanlig innen det norske helsevesenet. En viktig utfordring i årene framover er defor å utvikle en yrkesrolle som er tilpassa helsevesenets krav og forventninger samtidig som kvalitetene i den ressurs- og brukerorienterte arbeidsmåten som musikkterapeutene har etablert videreutvikles.

Ressursheftet for musikkteraputer i eldreomsorgen (pdf)

Nettverket musikk og eldre fortsetter som en del av Polyfon

I 2008 fikk GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (UiB og Uni Research Helse) finansiell støtte fra GC Rieber Fondene til å etablere «Nettverket musikk og eldre». Dette har fungert som et dansk-norsk nettverk for forsking og kunnskapsutvikling om musikk, musikkterapi og eldre. Nettverket i sin opprinnelige form blir avsluttet høsten 2014. Samarbeidet vil bli videreført som del av POLYFON, som er et større nettverk for musikkterapiforsking og praksisutvikling.

Hovedmålsettingen for «Nettverket musikk og eldre» har vært å utvikle musikk- og musikkterapitilbudet i eldreomsorgen, ved å samle praktikere for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling og ved å bygge opp praksisnær forsking. Det har vært formulert tre delmål for samarbeidet: 1) Praksisutvikling, 2) Forskingsutvikling, og 3) Formidling.

Følgende musikkterapeuter har bidratt til ressursheftet:

 • Berit Bøysen, musikkterapeut, Trondheim.
 • Kaja E. Enge, doktorgradsstipendiat ved Høgskulen i Volda
 • Camilla Erlandsen, musikkterapeut Bergen Røde Kors Sykehjem
 • Solgunn E. Knardal, musikkterapeut ved NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus
 • Tone S. Kvamme, førsteamanuensis i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole
 • Anette D. Moltubak, musikkterapeut i Molde kommune
 • Jorunn Bakke Nydal, musikkterapeut Sogn og Fjordane fylkessenter for musikkterapi, Førde
 • Liv Gunnhild Qvale, førstekonsulent ved GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (har vært administrativ koordinator for «Nettverket musikk og eldre»)
 • Liv Jorunn Haugen, musikkterapeut i Bergen kommune
 • Hanne Mette Ridder, professor i musikkterapi ved Aalborg Universitet og leder for forskerskolen i musikkterapi ved Aalborg Universitet
 • Øystein Salhus, høgskolelektor ved Høgskulen i Volda
 • Olaug Sandve, musikkterapeut ved Bjørgene utviklingssenter for sykehjem og hjemme-tjenester i Haugesund
 • Wolfgang Schmid, førsteamanuensis i musikkterapi ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen, og musikkterapeut ved Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Kirsti Stedje, musikkterapeut ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vestfold
 • Brynjulf Stige, professor i musikkterapi ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen, og forskingsleder ved GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (har vært prosjektleder for «Nettverket musikk og eldre»).

27. mars 2015 12:57