Sykehjemspasienter overbehandles med psykofarmaka

Depresjon er mer vanlig hos eldre på sykehjem enn hos de som bor hjemme. Mange pasienter får antidepressiva, men bare halvparten på grunn av depresjon i følge en ny doktorgradsavhandling.  


Av Hanne Fosheim og Veronica Helle

Kristina Riis Iden disputerer 29.04. med avhandlingen "Depresjon i sykehjem. Underdiagnostikk og overbehandling."

Depresjon hos eldre skyldes ofte sorg og tapsopplevelser. Mye tyder på at diagnostikken er tilfeldig. Til tross for høy forekomst av depresjon og tristhet blant sykehjemsbeboere, er pasienters egenopplevde tristhet lite utforsket.  

-Jeg har jobbet mange år som allmennlege og sykehjemslege. Å være allmennmedisiner for eldre i institusjon, har vært faglig tilfredsstillende og meningsfullt. Etter flere år i yrket har jeg imidlertid mer og mer undret meg over håndtering av psykiske lidelser og spesielt bruken av psykofarmaka i sykehjem, sier forsker Kristina Riis Iden ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse.  

Iden begynte derfor selv å forske på temaet, og resultatet presenterer hun nå i sitt doktorgradsarbeid. Sammen med kolleger ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse og forskere fra UiB, UiO og sykehuset i Vestfold har Riis Iden utført tre studier om depresjon og tristhet hos sykehjemsbeboere.

Halvparten får antidepressiva
Først undersøkte de forekomsten av depresjon hos nyinnlagte sykehjemspasienter med langtidsplass for å belyse sammenhenger mellom dokumentert depresjonsdiagnostikk og depresjonsbehandling. Konklusjonen var at depresjon er utbredt hos langtidspasienter i sykehjem, mens systematisk diagnostikk utføres sjeldent. Nesten halvparten av pasientene får antidepressiva.

Usikker effekt
Deretter undersøkte Iden beslutningsgrunnlaget for å starte, evaluere og avslutte depresjonsbehandling i sykehjem. Informantene syntes at det var vanskelig å skille sorg fra depresjon, likevel var depresjonsdiagnostikken i sykehjem er tilfeldig. Behandlingsinitiativet kan komme fra ufaglærte. Oftest tilbys pasienten medisiner for depresjon, selv om både leger og sykepleiere er usikre på effekten, skriver Iden i avhandlingen. 

Tap årsak til tristhet
I den siste studien ønsket Iden å belyse sykehjemspasientens egne tanker om tristhet.  -Pasienter i sykehjem fortalte om tap av helse, venner og uavhengighet som årsak til tristhet. De savnet å snakke med sykepleiere, som de opplevde hadde det for travelt med medisinering.

Forsoner seg med livets realitet
-  Mestring var en viktig strategi hos pasientene. Pasientenes forsoning med livets realitet i høy alder, deltakelse i religiøse aktiviteter og å se seg selv i en større sammenheng, var viktige mestringsstrategier. Nye studier kan belyse hvordan hjemmeboende eldre eller pårørende forholder seg til egen eller pårørendes tapsopplevelser og mestring, sier forsker Kristina Riis Iden.

 

Kristina Riis Iden disputerer 29.04


Kilde:
Iden, Kristina Riis
Depresjon i sykehjem. Underdiagnostikk og overbehandling. Bergen: Universitetet i Bergen, 2015 


28. april 2015 11:17

Personer involvert