Utvekslet erfaringer om bruk av musikkterapi i rusfeltet

140 fagfolk og brukere innen rus og psykisk helse var samlet i Bergen for å utveksle erfaringer med musikkterapi som behandlingstilbud. Musikkterapi er både ønsket og er ett tilbud som har god effekt.


Av Rune Rolvsjord

musiikkterapistudenter spiller på konferansen
Studenter fra det fem-årige integrerte masterstudiet i musikkterapi ved Griegakademiet, UiB spilte for konferansedletakerne.

Konferansen “Musikkterapi som forebygging og behandling av rus og psykiske lidelser, gikk over to dager 4-5 mai, og var arrangert av KoRus-vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene og GAMUT-Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (UiB og Uni Research Helse) .

Fra anbefalinger til reelle tjenestetilbud

Mer enn 20 fagfolk presenterte på konferansen. Brittelise Bakstad, spesialrådgiver i Helsedirektoratet fortalte at musikkterapi er ferd med å bli tatt inn i de Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet. Høringsversjonen  anbefaler at det legges til rette for bruk av musikkterapi til pasienter som ønsker det. De endelige retningslinjene er ventet å være ferdig i september 2015. Fra før av er musikkterapi inkludert med de sterkeste anbefalinger i de Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser anbefaler bruk av musikkterapi.

Utfordringene videre er å  få implementert anbefalingene. Bakstad pekte på at dette ansvaret først og fremst ligger ute i tjenestene.  Helsedirektoratet på sin side følger opp med implementeringstilskudd.

Videre fremhevet Bakstad at også brukerne har en rolle i implementeringen. - Forskning viser at når brukerne skriver om de tog etterlyser tiltak så går implementeringen raskere, i følge Bakstad.

Eva Karin Løvaas, Christian Gold og Brittelise Bakstad
Klinikksjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene Eva Karin Løvaas , forsker ved GAMUT Christian Gold og seniorrådgiver i Helsedirektoratet Brittelise Bakstad.

Gode effekter av musikkterapi

Christian Gold, forsker ved GAMUT, har gått gjennom forskningslitteraturen for å se hvilke effekter musikkterapibehandling har på klienter med psykiske lidelser. Musikkterapi viser seg å ha god effekt, og effekten ser ut til å være avhengig av to viktige faktorer. For det første doseringen, effekten synes å stige med økt antall musikkterapitimer. Effekten er også bedre når tilbudet er gitt av kvalifisert musikkterapeut.

Gold og kollegaer på GAMUT arbeider videre med et Cochrane review som går gjennom den forskningslitteraturen  som  tar for seg musikkterapi i rusbehandling. Den foreløpige analysen viser lovende resultater samtidig som den også avdekker noen kunnskapshull. Det er dermed behov for videre forskning, særlig på langtidseffektene av musikkterapi.

Pasientene ønsker seg et liv

Trond Aarre spør seg selv om hva pasientene som er lagt inn til behandling i psykiatrien ønsker og hvordan kan vi tilby det pasientene ønsker.  Trond Aarre er lege og spesialist i psykiatri og avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter. Når han spurte sine tidligere pasienter om hva de var mest fornøyd med under behandlingen, da var det først og fremst viktigheten av relasjonene de trakk fram. Derfor var fastlegen viktigere enn spesialistene, at de ble fulgt opp i etterkant viktigere en møte med spesialisten. Dette er i følge Aarre et sterkt signal i favør av en tverrfaglig tilnærming i behandlingen. Den medisinske modellen har sine begrensninger. Den etterspør spesifikke symptomer for spesifikke diagnoser. Virkeligheten er ofte annerledes, symptomene er uspesifikke og en kjenner ikke årsaken. Effekten av den medisinske behandlingen blir derfor ofte middelmådig.  Det pasientene ønsker er å bli koblet til dagliglivet i sine nærmiljø. Her kan musikkterapi være en del av løsningen. -Derfor er der viktigere for institusjonene og ansette den første musikkterapeuten fremfor å ansette nok en pleier, sier Aarre.

Eva Karin Løvaas, Brynjulf Stige og Trond Aarre
Eva karin Løvass, professor og forskningsleder i GAMUT Brynjulf Stige og avdelingssjef ved Nordfjord Psykiatrisenter Trond Aarre.

-musikkterapi er noe annet en annen terapi, en trenger ikke snakke så mye

Musikkterapeut Monika Overå fortalte om sitt arbeid ved Akershus universitetssykehus der hun i 2011 startet opp et musikkterapitilbud på Seksjon for illegale rusmidler. Hun jobber ut fra ressursorienterte tilnærming til musikkterapi der hun først og fremst jobber med å hjelpe brukeren til utforske og stimulere det som fungerer.

Monika Overå får forsamlingen med på allsang
Monika Overå aktiviserer deltakerne med musikk.

Michael Clavier og Torgeir Børnes er musikkterapeuter ved Stiftelsen Bergensklinikkene, avdeling Hjellestad. Brukerstyring er et viktig utgangspunkt også i deres arbeid hvor musikkterapien blir en viktig arena for å utforske egen identitet, tilhørighet og for finne mening i en tilværelse uten rus.

Daniel Løset Kristiansen er musikkterapeut og jobber i et tverrfaglig team ved Tyrilistiftelsen. I tillegg er han også musikkterapeut i Fredrikstad kommune. I sin masteroppgave har han blant annet sett på hvilken rolle musikkterapi kan spille i en behandlingsinstitusjon.Han finner at musikkterapi ofte motivere  fordi det å gjøre noe med musikk er noe mange liker. Videre kan musikkterapi skape gode mestringsopplevelser og det gir en brukerne en form for rekreasjon fra "tankekjøret."

Torgeir Børnes, Michael Clavier, Monika Overå og Daniel Kristiansen
Musikkterapeuter ved Stiftelsen Bergensklinikkene Torgeir Børnes og  Michael Clavier, musikkterapeut ved Akershus Universitetssykehus Monika Overå og musikkterapeut ved Tyrilistiftelsen og Fredrikstad kommune Daniel Løset Kristiansen.

12. mai 2015 14:40

Personer involvert