Høyringsuttale- Traumesystem i Norge 2015

Nklm har avgitt høyringsuttale vedrørande revidert nasjonal traumeplan- Traumesystem i Norge 2015

 


Av Vivian Midtbø

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har avgitt høyringsuttale til Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi vedrørane Traumesystem i Norge 2015.

Høyringsuttalen med frist 1. juni 2015 kan lesast her

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi arbeider for å betre behandlinga av alvorleg skadde. Tenesta er stasjonert ved Oslo universitetssykehus Ullevål HF.


1. juni 2015 09:23