Barn har ikke tid til å vente

Konsekvenser av mobbing kan være svært alvorlige. Det bør derfor raskest mulig settes inn tiltak vi vet har effekt.


Av Veronica Helle

Dette skriver RKBU i høringssvar til Kunnskapsdepartementets høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Illustrasjonsfoto: ColourboxRKBU Vest støtter den foreslåtte satsningen Inkluderende skole og intensjonen om en langsiktig og styrket innsats med mål om et trygt psykososialt skolemiljø for alle barn.

Det er positivt med en såpass bred satsning, og et stort fokus på vellykket implementering. Satsningen vil også kunne ha en viktig funksjon med hensyn til å øke skolens regelverkskompetanse og etterlevelse av for eksempel opplæringsloven kapittel 9a.

Ikke tid til å vente
RKBU Vest er samtidig usikker på i hvilken grad de foreslåtte tiltakene vil føre til ønsket mål med bl.a. betydelig mindre mobbing og krenkelser. Mange av de foreslåtte tiltakene vil ta tid å implementere. RKBU presisere i høringssvaret at barn og unge ikke har tid til å vente. De psykiske og sosiale konsekvensene for både de som er utsatt for mobbing og de som mobber kan være svært alvorlige. Derfor bør det raskest mulig settes inn tiltak vi vet har effekt.

Les hele høringssvaret til RKBU Vest

Om høringen på regjeringen.no


24. juni 2015 12:13

Personer involvert