Bifile kvinner sliter mer med helsen enn lesbiske og heterofile

Fortsatt er biseksualitet nærmest usynlig i samfunnet. Usynligheten bidrar til et minoritetsstress som påvirker både fysisk og psykisk helse negativt, viser ny rapport.


Av Andreas R. Graven

Den fleste lesbiske og bifile kvinnene i Norge like god helse som heterofile kvinner, men på flere områder kommer bifile og lesbiske dårligere ut - blant annet den psykisk helsen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Mangelen på synliggjøring og en usikkerhet rundt hvorvidt andre aksepterer egen seksuell orientering, kan ha negative konsekvenser både for identitet og helse.

Det påpeker forskerne i rapporten som er utført ved Uni Research Helse.

Forskningen er utført på oppdrag fra LHBT-senteret/Bufdir (Barne- ungdoms og familiedirektoratet) som ledd i Regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Riktignok har de fleste lesbiske og bifile kvinnene i Norge like god helse som heterofile kvinner, men på flere områder kommer bifile og lesbiske dårligere ut. Det gjelder blant annet for psykisk helse.

Les hele rapporten her.

Både forekomst og alvorlighetsgrad av psykiske plager er høyere blant bifile og lesbiske kvinner enn heterofile, spesielt i yngre aldersgrupper.  Mest utsatt er bifile kvinner med lav inntekt eller kort utdanning.

Forsøkt å ta sitt eget liv

Professor Kirsti Malterud. (Foto: Arild Storaas) 

Nær to av ti av bifile kvinner (19 prosent) og rundt én av ti lesbiske kvinner (12 prosent) svarer at de har forsøkt å ta sitt eget liv. Tilsvarende andel er denne andelen for heterofile kvinner nede i 5 prosent.

- Dette er et alvorlig funn, påpeker prosjektleder og professor Kirsti Malterud ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Uni Research Helse.

Bifile kvinner har også dårligere selvvurdert helse, mer kronisk sykdom og fysisk funksjonsnedsettelse enn lesbiske og heterofile kvinner.

- Det ser ut til at minoritetsstress kan ha ulik utforming og betydning for identitet og helse hos lesbiske og bifile kvinner, oppsummerer Malterud og professorkollega Norman Anderssen.

De er begge forskere ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Uni Research Helse, og faglig ansvarlige for rapporten. 

Mer om prosjektet Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge.

Lesbiske mer åpne overfor fastlegen
Resultatene viser også at lesbiske er mer tilfredse enn bifile kvinner med sin seksuelle orientering. 

Professor Norman Anderssen.

For eksempel er nær tre av fire lesbiske kvinner (73 %)  åpne om seksuell orientering overfor fastlegen, mens langt færre enn en av fire (17%) blant bifile kvinner viser samme åpenhet.

Resultatene i rapporten bygger på gjennomgang av forskningslitteraturen på feltet - og en sammenfatning og videre analyser av helsedata fra 197 lesbiske, 405 bifile kvinner og 979 heterofile kvinner fra prosjektet «Seksuell orientering og levekår» (2013).

Den nye studien hviler på et solid empirisk grunnlag med bedre overførbarhet enn noe tidligere norsk forskningsprosjekt om helse blant lesbiske og bifile kvinner.  

Foreslår tiltak
Forskerne foreslår tiltak som synliggjøring av biseksualitet i det norske samfunnet, og selvmordsforebygging blant yngre bifile kvinner

De foreslår blant annet også å styrke kunnskapsgrunnlaget i helsetjenesten i Norge for å kunne gi tjenester av god kvalitet til bifile og lesbiske kvinner med til dels alvorlige helseproblemer

Et annet tiltak som trekkes fram er folkehelsestrategier rettet mot homo- og bi-negativitet, og heteronormativitet som fører til minoritetsstress.


Bakgrunn
Forskernes oppdrag med rapporten har vært å sammenfatte relevant foreliggende forskningskunnskap om helse blant lesbiske og bifile kvinner (LB-kvinner), kartlegge eventuelle forskjeller i helse mellom LB-kvinner vs heterofile kvinner, identifisere undergrupper som er særlig utsatt, vurdere mulige forklaringer på ulikheter i helse etter seksuell orientering og foreslå tiltak som kan bidra til bedre helse blant LB-kvinner i Norge.

 


30. januar 2015 09:01

Personer involvert