Ung anno 2015

Mobbing, forståelse og opplevelse av sin egen kropp og mestring av digitale arenaer var tema på RKBU Vest sin fagdag om helseutfordringer blant ungdom.


Av Rune Rolvsjord

Dag Nordanger, Anita Skogstrand og Kyrre Breivik
Ung anno 2015 er en fagdag for alle som ønsker mer kunnskap om de psykososiale utfordringene unge møter i hverdagen. Anita Skogstrand organiserer fagdagen, her er hun  flankert av to av foredragsholderne, Dag Nordanger og Kyrre Breivik. (Foto: Rune Rolvsjord)


Kyrre Breivik er psykolog og forsker på barn og unges psykiske helse og antimobbearbeid. Han kom til fagdagen for å fortelle om de helsemessige konsekvensene av det å bli mobbet.

- Mobbing kan ha konsekvenser for helsen, både på kort og lang sikt, sier Breivik.

I noen langtidsstudier ser man også at dette er helseutfordringer som mange tar med seg inn i voksen alder. 

Typiske helseutfordringer som følger av mobbing er depresjon, psykosomatiske plager og posttraumatisk stressyndrom.

 

I lys av nyere traumeforståelser

En som kan mye om traumepsykologi er psykolog og forsker Dag Nordanger, RKBU Vest, Uni Research Helse.

- Det å til daglig leve med mobbing kan på sikt være skadelig for barn og unge sin helse på samme måte som det å leve med trusler og vold i hjemmet, sier Nordanger.  

På fagdagen fortalte Nordanger om hvordan det å se på mobbing i lys av nyere traumeforståelser kan være nyttig i arbeidet med barn og unge.

 

En skole uten mobbing

Haraldsvang ungdomsskole i Haugesund har oppnådd noe skolene sjelden greier, nemlig at ikke en eneste elev rapporterer at hun/han har blitt mobbet den siste tiden.

Haraldsvang bruker Olweusprogrammet mot mobbing i sitt antimobbearbeid.  I tillegg har de ett dedikert støtteteam som trår til ved alle mobbesaker som oppstår.

Dette støtteteamet holder i saken inntil den er løst. Sosiallærer Tor Inge Westlund og inspektør Per Anders Mildal, begge fra Haraldsvang ungdomskole, delte sine erfaringer fra det praktiske arbeidet mot mobbing.

 

Mye oppmerksomhet på kropp

Vi lever i en tid med mye fokus på kropp. Liv Sand, psykolog og forsker ved RKBU Vest, Uni Research Helse, har i sin doktoravhandling undersøkt hvordan ungdommer oppfatter sin egen kropp og hvilken sammenheng dette har med spisevansker og andre psykiske vansker.

Hun mener det er viktig at helsearbeidere og andre som jobber med barn unge er oppmerksom på hvordan de unge ser på egen vekt og kroppsstørrelse.

De unges opplevelse av egen kropp kan være en viktig nøkkel for å forstå psykisk helse hos barn og unge.

Hun fortalte om hvordan kroppsbildeforstyrrelser kan gi sårbarhet for utvikling av spiseproblemer, lavt selvbilde, sosiale og følelsesmessige vansker og videre om hva som kan være beskyttende for slike tilstander.

 

Vil ruste barn og unge til å håndtere den digitale verden

Barn og unge som vokser opp i dag er til stede på mange digitale arenaer. 

Å mestre de ulike arenaene kan være utfordrende og det skjer dessverre uønskede hendelser. 

Informasjonsrådgiver Guro Skåltveit fra Datatilsynet ga råd om hvordan vi som voksne kan ruste barna til å håndtere den digitale tilstedeværelsen gjennom undervisningsopplegget dubestemmer.no.

 


7. oktober 2015 14:39

Personer involvert