Anbefaler nasjonal kampanje for nytt legevaktnummer

Det bør gjennomføres en nasjonal informasjonskampanje for det nye legevaktnummeret 116117. Ikke bare for å øke bruken, men også for å få en riktigere bruk av andre nødnumre.


Av Andreas R. Graven

- Det nye legevaktnummeret 116117 kan bidra til mer rett bruk av nødnumrene, påpeker forsker og lege Guttorm Raknes ved Nklm, Uni Research Helse. 


Det påpeker Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) i ny rapport.

- Det var svært begrenset markedsføring av 116117 fra sentralt hold før nummeret ble innført 1. september. Bruken er lavere enn det vi på Nklm hadde forventet, sier lege og forsker Guttorm Raknes i Nklm, Uni Research Helse.

Han har skrevet den nye rapporten om erfaringene de første to månedene med å innføre 116117, sammen med leder Steinar Hunskår ved Nklm. 

Les hele rapporten her

Forsker og lege Guttorm Raknes ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin,
Uni Research Helse. (Foto: Arngeir Berge) 

- Det nye legevaktnummeret kan bidra til mer rett bruk av nødnumrene. Hvis folk husker 116117 er det grunn til å tro at de sjeldnere vil ringe 113 ved mindre alvorlig sykdom, påpeker Raknes.

Viktig, men ikke dominerende 

Rapporten viser at 116117 på to måneder ble en viktig, men ikke dominerende kontaktform for legevakt. Det gamle nummeret blir fortsatt brukt like mye, påpekes det i rapportens sammendrag.

Dessuten varierer bruken kraftig mellom legevaktene i utvalget.

Ulik lokal markedsføring i kommunene er trolig forklaringen og er en av grunnene til at Nklm anbefaler en nasjonal kampanje.

I rapporten undersøkes det både i hvilken grad nytt legevaktnummer er tatt i bruk av folk, og dessuten om legevakttrafikken er påvirket totalt sett. 

Raknes og kolleger har også sett etter faktorer som kan kobles til lav eller høy bruk av 116117.

Leder Steinar Hunskår ved Nklm. (Foto: Andreas R. Graven)

Datagrunnlaget for rapporten er en tre måneders utvidelse av Vakttårnprosjektet, et nettverk av åtte legevakter med 18 kommuner som kontinuerlig registrerer all aktivitet for Nklm.

Personell på disse legevaktene har registrert hvilket telefonnummer som ble benyttet.

Tatt i bruk 1. september 2015

De to første månedene etter innføringen var 32,8 prosent av alle forespørsler og 45,1 prosent av alle publikumstelefoner til 116117.

Alder, kjønn, hastegrad eller tid på døgnet var ikke assosiert med høy eller lav bruk av 116117, heter det i rapportens sammendrag.

Pasienter med annen hjemkommune brukte 116117 mer enn innbyggerne i legevaktdistriktet, noe som er i tråd med intensjonene for det nye nummeret.

Nasjonalt legevaktnummer 116117 ble tatt i bruk i hele Norge 1. september 2015. Hensikten er blant annet å gjøre det lett å få fatt i legevakt uansett hvor en måtte være, og å medvirke til mer riktig bruk av nødnumre.


Referanse: 

Ein studie av innføring av nasjonalt legevaktnummer 116117 i utvalde legevakter. Rapport nr. 5-2015 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.


27. november 2015 11:39

cp: 2019-11-13 09:15:27