Reflekterte rundt egen praksis i arbeidet med minoritetsfamilier

Åpenhet og anerkjennelse er viktig for å få et godt samarbeid og en god relasjon. Familieveiledere og andre var samlet for å få kunnskap og reflektere rundt egen praksis i arbeidet med minoritetsfamilier.


Av Veronica Helle

– Gjennom dialogen kan man skape trygghet og nærme seg mennesker som man ser på som annerledes. Det er viktig at de som møter familier med minoritetsbakgrunn i sin praksis er bevisst sine fordommer, sier Inger Nordeide Jensen, studieleder ved RKBU Vest.

Formålet med seminaret «Familieveiledning i et minoritetsperspektiv» var å gi veiledere i barnevernet og de som arbeider med barn og unges psykiske helse, nye perspektiver og ny kunnskap om arbeid med minoritetsfamilier.

– Jeg håper seminaret kan bidra til at deltakerne reflekterer rundt hvordan de møter minoritetsfamilier i egen praksis. Og at de etter disse dagene er bedre rustet til å møte og arbeide med minoritetsfamilier, sier Synnøve Lien, avdelingsleder, Senter for familieveiledning og Psykisk helse barn og unge Bergenhus og Årstad.

- Vi må lytte og være åpen og nysgjerrig på hvordan de ser situasjonen. Vi må ha dialog med familiene, for å vite hvorfor de gjør det de gjør. Vi har samme mål, men ulike middel, sier en av deltakerne.

Sammensatte utfordringer
Mange av familiene som familiesentrene får henvist er familier med etnisk minoritetsbakgrunn. Utfordringer som familieveiledere i barnevernfeltet møter vil være sammensatte uavhengig av hvilken etnisk opprinnelse familiene har.

En utfordring vil være hvordan best mulig skape en god relasjon til minoritetsfamilier som i utgangspunktet ikke har kunnskap om eller kjennskap til det norske barnevernet. Kunnskap om traumeforståelse vil også ha en betydning for hvordan vi forstår og inngår i relasjoner til familier. Eventuelle traumer vil påvirke barnet og hele familien, både direkte og indirekte.

– At mange med minoritetsbakgrunn er traumatiserte, sliter med språket og har dårlige boforhold må man være klar over når man snakker om for eksempel barneoppdragelse, sier Lien.

Ta inn andre perspektiver
Det er også utfordrende å forstå hvordan deres kultur har andre referanserammer enn vestlig kultur og at dette igjen vil prege deres syn på barn og barneoppdragelse. For å få et godt samarbeid og en god relasjon er det viktig å ta inn andres perspektiver og verdier. - Våre verdier og holdninger preger dialogen, ubevisst eller bevisst, blant annet om barneoppdragelse. Det er ikke riktig, vi må også ta inn deres perspektiver og være anerkjennende i forhold til deres verdier og synspunkter, sier Synnøve Lien.

Norske verdier preger
En av deltakerne, Harald Morten Sørensen, Senter for familieveiledning, Fana og Ytrebygda, synes seminaret var nyttig. - Jeg arbeider med minoritetsfamilier, og det kan være utfordrende. Vi må bli mer bevisst på at vi tar våre norske verdier med inn i samtalene. Vi må jobbe for å bli bedre i stand til å møte andres verdier med anerkjennelse og åpenhet, sier Sørensen.

Det etniske dominerer
Minoritetenes etniske identitet er ofte det som dominerer vårt syn. Minoriteter har generelt dårligere levekår, mer marginalisert og blir utsatt for diskriminering og rasisme. Likevel er det ofte det etniske som dominerer, vi ser ikke tenåringsmoren men innvandrermoren.

- I arbeidet med minoritetsfamilier er det lett for å se problemene som uttrykk for kulturforskjeller. På denne måten ser man ikke andre forhold som skaper problemer, som for eksempel fattigdom eller diskriminering, sier Nordeide Jensen. Dersom barnevernet tar for lite kulturhensyn kan dette føre til at det blir lav terskel for inngripen. Dersom barnevernet tar for mye kulturhensyn, kan dette føre til at terskelen for inngripen blir høy.

Seminaret «Familieveiledning i et minoritetsperspektiv» var for ansatte innen psykisk helsevern for barn og unge, Bufetat, kommunalt barnevern, familievernkontor, PPT og andre som arbeider i tverrfaglige og tverretatlige sammenhenger med barn og unge.

 

Seminaret ble arrangert av RKBU Vest, Uni Research Helse i samarbeid med Senter for familieveiledning Bergenhus og Psykisk helse barn og unge Bergenhus og Årstad.

Kursledere var Inger Nordeide Jensen, studieleder Videreutdanning i familieterapi, RKBU Vest sammen med Synnøve Lien, avdelingsleder, Senter for familieveiledning og Psykisk helse barn og unge Bergenhus og Årstad.


16. desember 2015 10:49

cp: 2019-12-04 11:16:05