Fastlønn ved legevaktarbeid

For å skaffe systematisk kunnskap om bruk av alternative avlønningsfomer ved legevaktarbeid, har Helseøkonomisk analyse AS sammen med Nklm, gjennomført en spørreundersøkelse blant norske legevakter.


Av Marie Louise Ljones

Samtlige av landets 190 legevakter ble invitert til å delta. Kartleggingen ble gjennomført ved bruk av e-post og et internettbasert skjema.

Totalt deltok 133 av legevaktene i kartleggingen. Av disse svarte 44 % at det ikke ble benyttet noen form for fastlønn ved deres legevakt, mens 56 % svarte at de hadde fastlønnsordninger. I utvalget var det 38 % som svarte at de benytter fastlønnsordning der man følger SFS 2305, mens 19 % oppga at de benytter fastlønn forankret gjennom lokal særavtale.

En hovedkonklusjon fra diskusjonen om økonomiske insentiver i legevakt er at det er vanskelig å utforme et avlønningssystem for legevakt som passer like godt i alle landets kommuner. Det kommunale mangfoldet kan altså ha som implikasjon at det er fordelaktig med noe lokal tilpasning av avlønningssystemer.

En annen konklusjon er at takstbaserte ordninger i større grad enn fastlønn vil kunne medføre prioriteringsvridninger hvis det er avvik mellom relative takster og relative kostnader.  Slike prioriteringsvridninger vil særlig kunne oppstå der det er stor heterogenitet blant pasientene og stort mangfold i type arbeidsoppgaver.

Overgang til fastlønn kan tenkes å påvirke rekrutteringen til legevakt positivt siden inntektsusikkerheten som kombinasjonen av beredskapstilskudd og takster medfører, vil bortfalle. En slik virkning vil naturligvis ikke bare være betinget av avlønningens form men også av avlønningens nivå. Avlønning med kombinasjon av beredskapstilskudd og takster gir i dag vesentlig mindre inntekt per tidsenhet i mindre sentrale kommuner enn i sentrale kommuner.

Dersom fastlønn skulle bli en viktig avlønningsform i framtidens legevaktordning, kan det være hensiktsmessig med lokal tilpasning av fastlønnen. Trolig vil det i enkelte områder være nødvendig med relativt høy fastlønn for å sikre rekrutteringen.

Referanse:

Godager G, Iversen T, Morken T, Hunskår S. Fastlønn ved legevaktarbeid. Rapport nr. 4-2015. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for  legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2015.


18. desember 2015 11:15

cp: 2019-09-23 18:15:30