Sosial ulikhet påvirker barns psykiske utvikling

Sosiale forskjeller i språk-, sosioemosjonell og kognitiv utvikling har betydning for barns helse, trivsel og muligheter til å lykkes i skolegang og arbeidsliv. Dette viser en ny rapport fra RKBU Vest.


Av Hanne Fosheim

På oppdrag fra Helsedirektoratet har RKBU Vest utarbeidet  rapporten «Sosioøkonomisk status og barn og unges psykologiske utvikling: Familiestressmodellen og familieinvesteringsperspektivet». Tormod Bøe ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest (RKBU Vest) har gjort en oppsummering av ledende perspektiver innenfor den psykologiske forskningen om sammenhengen mellom lav sosioøkonomisk status og psykiske vansker hos barn og unge.

– Kunnskap om hvordan foreldrenes utdanning og inntekt har betydning for barn og unge er nyttige innspill i samfunnsutviklingsprosesser og i utformingen av tjenester rettet mot barn, unge og deres familier. Vi er derfor glade for at RKBU Vest har belyst dette i sin rapport, sier avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen i Helsedirektoratet.

– Et hovedbudskap i rapporten er at man i mye større grad må ta hensyn til den sosioøkonomiske konteksten når man i ulike sammenhenger utformer og tilbyr tjenester, råd og veiledning til barn og familier. Rapporten peker også på en del områder hvor man har usikker eller manglende kunnskap om hvordan sosioøkonomiske faktorer som foreldres utdanning og inntekt påvirker barn og unge. Noen av disse kunnskapshullene vil vi forsøke å fylle med den forskningen som pågår ved RKBU Vest i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, sier forsker Tormod Bøe, som har skrevet rapporten.

Les hele nyheten hos Helsedirektoratet.


8. desember 2015 13:13

Personer involvert