Helsepolitikerne debatterte implementering av musikkterapi i helsetjenestene

Det politiske ansvaret for å integrere musikkterapi i helsetjenestene var tema i interpellasjonsdebatten på Stortinget 4. juni.


Av Rune Rolvsjord

Gjennom en interpellasjon utfordret Arbeiderpartiets Ruth Grung helse- og omsorgsminister Bent Høie på at det er et politisk ansvar å utvide utdanningskapasiteten på musikkterapeuter: - Det er et politisk spørsmål hvor mye man ønsker å stimulere slike prosesser nasjonalt, med midler til informasjonsarbeid, kompetanseutvikling og følgeforskning, men vi er helt avhengig av å utdanne flere musikkterapeuter, skal vi kunne gi likeverdige helsetilbud i hele landet, sa Grung i sin interpellasjon.

Helsedirektoratets nye nasjonale faglige retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser anbefaler bruk av musikkterapi. Musikkterapi er også i ferd med å bli tatt inn i den nasjonale faglige retningslinjen for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

I dag er det ca. 300 musikkterapeuter i Norge. De nye retningslinjene vil skape et behov for ca. 600 flere musikkterapeuter. I dag er det under 20 musikkterapistillinger i psykisk helsevern og bare en håndfull innen rusbehandling.

musikkterapistudeneter i Bergen
Musikkterapistudenter ved Griegakademiet i Bergen på forelesning. Musikkterapi er i dag en femårig utdanning på universitetsnivå, med mastergrad som kvalifikasjonskrav til yrket og med utdanningstilbud etablert ved to institusjoner: Norges musikkhøgskole (NMH) i Oslo og
Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB). Årlig blir det utdannet 12 masterkandidater i
musikkterapi ved NMH og 12 ved Griegakademiet.

Samstemte stortingspolitikere

Den påfølgende debatten viser at det på tvers av partiene i Stortingets helse og omsorgskomité er bred enighet om at musikkterapi bør bli en integrert del av helsetjenestene og at politikerne har et visst ansvar for at musikkterapitilbudet blir mer tilgjengelig enn det er i dag.

- Det er altså slik at vi har gode resultater, det er evidensbasert at det [musikkterapi] fungerer, sa  Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre, - men vi mangler den brede implementeringen og bruken i tjenesten.  Vi vet at musikkterapeuter er viktige, det er en lederoppgave også å ha med denne ressursen når man skal bygge en god helsetjeneste…. .

- Musikkterapi er et svært viktig tilbud som jeg skulle ønske at flere fikk ta del i, sa Helse- og omsorgskomiteens leder Kari Kjønnaas Kjos fra Fremskrittspartiet, - når vi nå innfører fritt behandlingsvalg, har jeg tro på at slike tilbud vil komme.

Arbeiderpartiets Tone Merete Sønsterud pekte på et behov for en nasjonal plan: - integrasjon av en ny profesjonskompetanse som musikkterapi krever en satsing utover de virkemidlene helsevesenet vanligvis disponerer når anbefalte kunnskapsbaserte metoder tas i bruk. Det er tydeligvis et behov for en nasjonal plan for musikkterapi innen både spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester, og det bør gå et tydelig signal til Kunnskapsdepartementet om dette.

Ønsker å øke utdanningskapasiteten

Flere av stortingspolitikerne trakk fram spriket mellom dagens utdanningskapasitet og mangelen på tilgjengelige kvalifiserte musikkterapeuter.
- Det er eit politisk ansvar å sørgja for at musikkterapi kan få det omfanget som er nødvendig for at det skal ha den behandlingsmessige effekten, sa Kjersti Toppe fra Senterpartiet,  - og det er i alle fall eit politisk ansvar å sørgja for utdanningskapasiteten.

- Det er behandling og kompetanse som kan hjelpe store pasientgrupper, men som nesten ikke er tilgjengelig, sa Hanne Thürmer fra KrF, - når det er så få terapeuter og så lav kapasitet på utdanning, vil kompetanseoverføring og kompetansedeling være avgjørende, men det må også settes inn et arbeid for å styrke utdanningen.

En avventende statsråd

- Musikkterapi er én av om lag 80 anbefalinger i psykoseretningslinjene, fremhevet Statsråd Bent Høie i sitt interpellasjonssvar: - retningslinjen inneholder imidlertid ikke anbefalinger med hensyn til omfang av slik terapi, og det er ikke gjort vurdering av tilgangen på musikkterapeuter. En eventuell vurdering av mulige utdanningsmessige konsekvenser må foretas når det foreligger mer erfaringer av nye arbeidsformer som følge av retningslinjen. Jeg vil understreke at det er et lederansvar på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten at anbefalte og kunnskapsbaserte metoder tas i bruk.


10. juni 2015 11:43