Den store reformen. Da Nav ble til.

Nav-bok ble vinneren av Evalueringsprisen 2015


Av Hilde Kjerland

Juryens begrunnelse:

«Den store reformen – Da NAV ble til» er mer en fagbok enn en evalueringsrapport. Boken inneholder en analyse av NAV-reformen, om ideen bak reformen, om iverksettingen og om resultatene. Den bygger på 87 publikasjoner utarbeidet i evalueringsforskningsprogrammet om NAV-reformen. Forskningsprogrammet som ble gjennomført i perioden 1. juli 2007 til 12. juni 2014, hadde en budsjettramme på 50 millioner kroner. Boken til Andreassen og Aars er altså først og fremst et formidlingsprodukt. Det er ingen evaluering i tradisjonell forstand, med beskrivelse av design, metode, data og vurderinger. Bokens styrke er at den trekker sammen kunnskapen fra en rekke enkeltstudier. Dette er også bokens svakhet ved at leseren bare i meget begrenset grad grunnlag for å kunne vurdere kvaliteten av det underliggende materialet. Boken er verdifull ved dens refleksjoner om NAV reformen som en stor offentlig reformprosess, og dens forsøk på å trekke ut almene lærdommer om denne type reformer. Det er først og fremst den store verdien som formidling av analyser, kunnskap og innsikt som framhever denne kandidaten. Juryen har forsøkt å ta hensyn til at rammen både mht. tid og budsjett for dette arbeidet er eksepsjonelt stort sett i forhold til de aller fleste evalueringer som gjennomføres. Kravet til kvalitet blir derfor tilsvarende høyt. Juryen mener likevel at kandidaten framstår som forbilledlig når det gjelder formidlingsform, innhold og allmennyttige refleksjoner.

Les mer om Evalueringsprisen her.

Om boken:

Målene med Nav-reformen var å få flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad, bedre brukertilpasning. Hvordan gikk det?

Denne boka er en analyse av Nav-reformen, og bygger på forskningen som er gjort gjennom evalueringen som fulgte reformen, som begge forfatterne deltok i. Boka tar for seg disse spørsmålene:

Hva ville politikerne med reformen?
Hva ble resultatene?
Hva kan forklare utfallet?
Hvordan vil det gå framover?
Hva kan vi lære av Nav-reformen?

Boka presenterer reformen, drøfter organisasatorisk design som virkemiddel, hva man ville oppnå gjennom reformen, og tilblivelsesprosessen. Deretter tar forfatterne for seg resultatene, spesielt når det gjelder brukerservice, arbeidslivsdeltakelse og effektivitet. På spørsmålet om hvorfor det gikk som det gikk, studeres både organisasjonsløsningen og iverksettingen. Til sist diskuterer de hva Nav-reformen forteller oss om mulighetene til å endre politikkfelt gjennom organisatorisk reform.

Lenke til boka på forlagets hjemmeside.


22. juni 2015 14:38

Personer involvert