Foreldre og barn er fornøyd med hjelp fra barnevernet

Foreldre og barn som har fått hjelpetiltak fra barnevernet er fornøyd med hjelpen de har fått. Mange foreldre ønsker også kontakt med barnevernstjenesten etter avsluttet veiledning.  

Dette viser funn fra det første norske forskningsprosjektet som har studert barnevernets hjelpetiltak i bred forstand.

Forfatterne av rapporten "Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak" presenterte funnene på FO sin konferanse. Fra venstre Jan Aarskog (FO Hordaland), Grete Kvist (FO Hordaland), Dag Skilbred (RKBU Vest), Karen J S Havnen (RKBU Vest), Elisiv Bakketeig (NOVA), Øivin Christiansen (RKBU Vest), Elisabeth Backe-Hansen (NOVA)

 

Lite forsket på
Gjennom de siste 20 årene har en økende andel av barn og unge i Norge fått hjelp av barnevernet. Hjelpetiltak i hjemmet utgjør hoveddelen av disse barnevernstiltakene. Likevel har barnevernets hjelpetiltak vært lite forsket på.

I rapporten deles hjelpetiltak inn i støttetiltak og veiledningstiltak. Eksempler på støttetiltak er besøkshjem, økonomisk hjelp og barnehage. Råd og veiledning og foreldreveiledningsprogrammer er eksempler på veiledningstiltak.

Les hele rapporten Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak og Hjelpetiltak i barnevernet - en kunnskapsstatus

Råd og veiledning til foreldre er det mest brukte hjelpetiltaket for barna i studien, uavhengig av bakgrunnen for å iverksette hjelpetiltak. Samspill mellom foreldre og barn og oppdragelse er de dominerende temaene i veiledningen.
 

Øivin Christiansen, forsker ved RKBU Vest, Uni Research Helse.


- Denne rapporten viser at vi har fått et åpnere og bredere barnevern. Barnevernet kommer tidligere inn og kan hjelpe med flere ting, sier Øivin Christiansen, forsker ved RKBU Vest og en av forfatterne av rapporten Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.
 

Ulike behov
Mottakerne av hjelpetiltak har ulike problemer og derfor ulike behov for hjelp. Det er sjeldnere enn før omsorgssvikt som utløser hjelpetiltak. Oftere er det ulike kombinasjoner av oppdragelsesvansker, psykiske vansker, konfliktfylte relasjoner, skolemessige utfordringer, mangel på støttende nettverk og trang økonomi som utløser hjelpetiltak.

Tilpasse tiltak etter behov
- Vi er kritiske til at familiene blir tilbudt veiledning av samspill og oppdragelse uansett hvilke problemer de har. Barnevernet bør ha større oppmerksomhet på bredden av familiens belastninger og tilpasse tiltakene etter behovene, sier Christiansen.


Rapportens funn aktualiserer viktige problemstillinger for barnevernet:

  • Er hjelpetiltakene og bruken av dem tilpasset de behovene mottakerne har?
  • Bruker barnevernet for mye ressurser på mindre alvorlige saker?
  • Hvor går grensen mellom barnevernet og andre tjenesters ansvar?

- Vi håper og tror at denne rapporten kan være nyttig for de som arbeider i feltet barnevern og deres samarbeidspartnere, sier Øivin Christiansen.
 

Prosjektet er et samarbeid mellom RKBU Vest, Uni Research Helse og NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
 

I tillegg til rapporten «Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak» er det utarbeidet en kunnskapsstatus som oppsummerer eksisterende forskning om virkninger av hjelpetiltak, med vekt på norske og nordiske studier.

 

Kilde:
Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak


24. september 2015 08:42

Personer involvert