Omfattende klimagass-overvåking åpnet

Nå er ICOS Norge offisielt i gang, som en del av det store europeiske nettverket for karbonovervåking.


Av Andreas R. Graven

Nettverk av målestasjoner. Ringene er faste målestasjoner, de røde linjene er skipslinjer, og de grønne er gjentakende linjer. Illustrasjon fra ICOS-OTC


Alle innsamlede data for karbonmengder i Europas havområder skal analyseres i Bergen, ved Ocean Thematic Centre (OTC) – av forskere ved Uni Research og Universitetet i Bergen, samlet i Bjerknessenteret.

ICOS er en forkortelse for Integrated Carbon Observing System. Dette er et europeisk målenettverk for overvåking av klimagassutslipp i atmosfæren, på land og i havet.

Norge bidrar med to atmosfærestasjoner ved hjelp av NILU, fire havstasjoner ved hjelp av Uni Research, UiB, Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet - og en landstasjon ved hjelp av NIBIO.

Det finnes målestasjoner spredt utover Europa, målingene i luften blir analysert i Frankrike, de landbaserte målingene i Italia og Belgia, mens alle data fra havmålinger blir altså sendt til Bergen for analyse.

Den norske delen av ICOS og det havtematiske senteret (OTC) ble åpnet ved en markering i Universitetsaulaen i Bergen.

Hvor mye slipper ulike nasjoner ut?

Målet for ICOS er å produsere nøyaktige data for, og helhetlige vurderinger av, karbonbalansen mellom land, hav, og atmosfære slik at man kan tallfeste vitenskapelig hvor mye karbon ulike nasjoner slipper ut.

ICOS Norge skal implementere en langsiktig forskningsinfrastruktur som gir nøyaktige data og vurderinger av den samlede norske karbonbalansen. Data fra utslipp på land, i havet og atmosfæren skal integreres og være tilgjengelig på regional skala.

Etter klimaavtalen i Paris er det viktigere enn noen gang å observere i hvilken grad tiltak for å redusere drivhusgassutslipp virker, for å gi råd til politikere og samfunn i klimagasspolitikken.

Og ikke minst: bidra til sterkere vitenskapelig forståelse av prosessene som styrer pågående klimaendringer i verden i dag. 

Senteret i Bergen for analyse av havmålingene, OTC, har i realiteten vært drevet på dugnad i ett år allerede, med Truls Johannessen, professor ved UiB og Bjerknessenteret som direktør. Han innledet seansen i Universitetsaulaen, på denne store dagen for klimaforskningen i Bergen.

- Det stemmer at vi allerede er i gang med arbeidet, men nå har vi fått skikkelig finansiering til å drive prosjektet godt, på lang sikt, hvilket er veldig gledelig og viktig, sier Johannessen.  

Administrerende direktør Aina Berg i Uni Research medvirket også på åpningen, samt blant annet prorektor Anne Lise Fimreite, UiB.

Administrerende direktør Aina Berg i Uni Research, prorektor Anne Lise Fimreite, UiB og professor Truls Johannessen på åpningen i Universitetsaulaen. (Foto: Gudrun Sylte)- ICOS Norge og OTC vil gi viktig kunnskap for beslutningstakere, allmennheten og forskningsmiljøer, og er strategisk viktig for klimaforskningen i Bergen, sier Berg.

Satsning til over 90 millioner kroner

ICOS Norge og OTC er tildelt 97 millioner kroner av Forskningsrådet for å overvåke klimagassutslipp. Å overvåke utslipp har stor verdi, ikke minst for å etterprøve at internasjonale avtaler overholdes.

Forskningsdirektør Trond Dokken i Uni Research Klima, og forskningsleder Abdirahman Omar, var også noen av de involverte til stede.  

-Vi skal drive systematisk observasjon av klimagasser, med utgangspunkt i felles utviklede europeiske standarder for hvordan målingene skal skje. Dette er helt nødvendig for å kunne påse at forskjellige land faktisk overholder inngåtte utslippsavtaler. Dessuten vil data gjøres lettere tilgjengelig og mer forståelige for folk, sier Omar.

Fra norsk side i ICOS medvirker fagfolk fra Uni Research, UiB, CICERO, NIVA, NERSC, NILU og NIBIO, HI og NPI. 

Abdirahman Omar forklarer at karbonovervåkingen i havet skal foregå på forskjellige måter. En metode er underveismålinger der sensorer festes på kommersielle båter som krysser havområder, såkalte VOS-linjer. Da måles CO2-mengder i overflatevann.

-En annen metode er å utføre målinger på faste målestasjoner vha målerigger, eller ved jevnlig prøvetaking fra båt, mens en tredje måte er prøvetaking fra forskningsskip på tokt i forbindelse med dedikerte studier, sier Omar.

Forskningsdirektør Trond Dokken i Uni Research Klima er svært fornøyd med at OTC nå for alvor er i gang. 

-Det har vært en lang prosess å få ICOS og OTC på plass. Mange har jobbet utrettelig. Jeg må spesielt berømme Truls Johannessen for innsatsen han har lagt ned for å få dette på plass, sier Dokken. 

Fakta

  • ICOS Norges bidrag er et nasjonalt målenettverk som består av to atmosfærestasjoner ved hjelp av NILU, fire havstasjoner ved hjelp av Uni Research, UiB, Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet - og en landstasjon ved hjelp av NIBIO.
  • OTC – OCEAN THEMATIC CENTRE er drevet i samarbeid National Oceanography Centre SouthamptonUniversity of Exeter og Plymouth Marine Laboratory i UK, og GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, i Tyskland.
  • Nettverket startet opp av Det europeiske forskningsrådet i 2008 med målenettverk i atmosfære og på land, havovervåking kom inn i nettverket i 2010. Hovedkontoret for ICOS ligger i Finland. 
  • Høsten 2015 signerte Miljødirektoratet på Norges nye aktive rolle i nettverket. Siden oppstart har Norge hatt en observatørrolle i ICOS-nettverket. 

11. april 2016 11:57

cp: 2019-12-04 11:17:11