Undersøker hvordan musikkterapi fungerer i en psykoseavdeling

Stadig flere institusjoner innen psykisk helse ansetter musikkterapeuter. I Bergen vil de nå finne mer ut om hva musikkterapeuten bringer til torgs, både til brukerne og til de andre ansatte.


Av Rune Rolvsjord

fra musikkterapirommet på Kronstad DPS
Psykologspesialist Nina Bergmann og musikkterapeut René Misje på musikkterapirommet på Kronstad DPS, Helse Bergen.

For å forstå mer av hva musikkterapi bidrar med på avdelingen har forsker Randi Rolvsjord fra GAMUT, gått sammenmusikkterapeut René Misje og psykologspesialist Nina Bergmann fra Kronstad DPS i et forskningsprosjekt der de intervjuer brukere, brukerrepresentanter og ansatte.

Målet er å bedre og forstå hvordan musikkterapitilbudet fungerer sammen med resten av behandlingstilbudet på en dagbehandling for unge med psykoselidelser

I musikkterapitimen

René Misje har jobbet som musikkterapeut ved Kronstad DPS siden januar 2015. Han jobber på avdelingen for psykose dagbehandling, gruppepoliklinikk og nysyketeamet, en seksjon som er rettet mot unge nysyke brukere med alvorlige psykiske lidelser.

På avdelingen legger de vekt på «recovery» der målet er hjelpe brukerne slik at de kan håndtere sine alvorlige psykiske problemer på en best mulig måte. 

En av tilnærmingene er å hjelpe brukerne til å finne fram til sine egne ressurser og hjelpe de til å prestere og skape mestringsopplevelser. I musikkterapitimen er det brukeren selv som bestemmer hva de skal gjøre. Musikkterapeuten kan komme med forslag, men det er alltid opp til brukeren å sette i gang.

- I musikkterapitimen snakker vi ikke alltid direkte om de tunge tingene, men vi jobber med musikk.  De tunge tingene bearbeides kanskje indirekte, eller en får andre ting å beskjeftige seg med. Arbeidet med musikken drar deg ut av de tunge tankene, og gir deg opplevelser av å mestre, av kunne noe eller presentere noe, sier René Misje

Behandlerne jobber på lag

- Det spesielle med musikk, er musikken ikke er avhengig av språket. Musikken, gir brukere, som av ulike årsaker har dårlig tilgang til språk, en mulighet til å utrykke seg.  Musikk betyr mye for mange unge, musikk på øret 24 timer i døgnet. Musikk er et medium hvor man treffer unge på hjemmebane, sier Nina Bergmann. Hun er psykologspesialist ved Kronstad DPS.

Musikkterapi er ett av flere terapitilbud som brukerne kan velge mellom og musikkterapeuten samarbeider med de andre behandlerne i avdelingen, som f.eks. psykiatere, psykiatriske psykepleiere og psykologspesialister.

Derfor vil de også intervjue en tverrfaglig gruppe av ansatte.  Gjennom fokusgruppeintervjuer ønsker de blant annet å finne ut om de andre behandlerne ser noen ringvirkninger av musikkterapien når de møter brukerne via de andre behandlingstilbudene på avdelingen.

Forskerne håper også fokusgruppeintervjuene skal være med på å gi behandlerne innsikt i hva musikkterapi er og avkrefte en del myter.

Misje arrangerer også egne lyttergrupper for de ansatte der de presenter musikk for hverandre. Slik får de litt kjennskap til det å jobbe med musikk.

Livet på avdelingen

Som behandler på en dagbehandling blir musikkterapeuten også en del av dagliglivet på avdelingen. Avdelingen har sofagrupper og fellesområder som hvor brukere og ansatte oppholder seg innimellom aktivitetene.

Gjennom dagen skjer det mange små og store møter mellom de ulike personene som holder til der. Forskerne vil derfor kartlegge og analysere musikkterapeutens aktiviteter utenfor terapirommet for å se hvordan det at de har et musikktilbud også påvirker livet ellers på avdelingen.

Det er etterhvert mye forskning som viser at musikkterapi fungerer, men man vet mindre om hvordan det fungerer, og hvordan musikkterapien passer inn og oppleves i sammenheng med resten av tilbudet på en avdeling, sier Randi Rolvsjord. Hun er forsker ved GAMUT, UiB og det er hun som gjennomfører og analyserer intervjuene.

Prosjektet er nå i en fase hvor de samler inn data. Resultateten av analysene vil være klare i løpet av 2017.

Randi Rolvsjord
Randi Rolvsjord er førsteamanuensis i musikkterapi på Griegakademiet og forsker ved GAMUT. Hun skal gjennomføre en kvalitativ  studie om implementering av musikkterapi som en del av et recovery-orientert behandlingstilbud for mennesker med psykoselidelser.

16. juni 2016 12:54

cp: 2019-12-04 11:17:42