Steinar Hunskår er tildelt Anders Forsdahls pris 2016

Hunskår får prisen for sin store innsats for allmennmedisin og allmennleger i distrikts-Norge, ikke minst gjennom hans innsats for kvalitetsforbedring i legevakttjenesten.


Av Rune Rolvsjord

Steinar Hunskår og Torben Wisborg mottar Anders Forsdahls pris 2016
Nasjonalt senter for distriktsmedisin har i år valgt å dele ut to priser, en til Steinar Hunskår og en til Torben Wisborg. Prisene ble delt ut under festmiddagen til Primærmedisinsk uke i Oslo. Foto: Helen Brandstorp, Nasjonalt senter for distriktsmedisin.

Anders Forsdahls pris deles ut til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge. Det er Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet som står for tildelingen.

Gjennom stillingen som forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) er Hunskår en tydelig og synlig stemme for kvalitetsforbedring av det allmennmedisinske faget og for bedre kår for allmennlegene i distriktene. Gjennom Nklm har han argumentert for bedre vaktordninger, fast lønn på legevakt, legevakt som del av fastlegenes kommunale oppgaver.

Hunskår er hovedforfatter på flere rapporter som har hatt stor innvirkning på politikkutformingen. 

To sentrale rapporter er ”Forslag til nasjonal handlingsplan for legevakt” og ”Fremtidens legevakt. Rapport til Akuttutvalget”. Den siste har et sterkt distriktsmedisinsk perspektiv. Den trekker fram både utfordringer og mulige løsninger for gode legevaktordninger i distriktene, samtidig som den peker på at det må skje en viss sentralisering og oppbygging av større og mer sikre fagmiljøer.

Det faggruppe for allmennmedisin på Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen som har nominert Hunskår til prisen. I sin nominasjon trekker de frem både legen, forskeren, redaktøren og forskningslederen Hunskår.

Helt siden fastlegeordningen startet i 2001 har Hunskår vært fastlege på deltid i Lindås kommune. Han var da allerede nestleder i Nasjonalt råd for spesialistutdanning og legefordeling, og spilte gjennom det vervet en stor rolle for å sikre utvikling og utbygging av fastlegeordningen.

Hunskår har publisert over 400 vitenskapelige publikasjoner innen generelle allmennmedisinske emner, legevaktmedisin, smerteforskning og urologiske emner.

Hans mest kjente verk er læreboken Allmennmedisin som blir brukt i legeutdanningen i hele Norden. Dette betyr at allmennleger som er utdannet og arbeider i disse landene har felles fagforståelse.

Hunskår har veiledet om lag 20 kandidater til medisinsk doktorgrad.

Forslagstillerne fremhever hans vilje til å utvikle prosjekter og veilede kandidater utenfor universitetsmiljøet. Han har veiledet kandidater som har gjort hele eller store deler av sitt prosjekt samtidig som de har jobbet som allmennleger i distrikts-Norge.

 


28. oktober 2016 10:40

Personer involvert

cp: 2019-10-14 09:17:40