Utfordrer vår forståelse av barns uro

ADHD er den psykiatriske diagnosen som oftest gis til barn. Dette gjør ADHD til mer enn en diagnose – det er også blitt et kulturelt konsept. Det er en måte å forstå barns uro på.


Av Rune Rolvsjord og Veronica Helle

Sint gutt
Fagfolk og foreldre har et ansvar for å forstå at barns uro er et sammansatt fenomen som ikke bare handler om barnet alene. Illustrasjonsbilde: www.colourbox.com

Anna Helle-Valle har derfor i sitt doktorgradsarbeid vært nysgjerrig på hvilke forståelser og refleksjoner som oppstår når fagfolk og foreldre blir utfordret til å diskutere barns uro.

Resultater viser at fagfolk og foreldre som blir utfordret til å tenke kritisk, forstår uro som et uttrykk for barns ressurser og problemer, og som et resultat av konteksten barnet lever i.

På individnivå kan barns uro forstås som et trekk ved barnet, som en forventning om å bli sett og hørt, og som et resultat av traumatisering.

På gruppenivå kan uro bli forstått som et relasjonelt fenomen som oppstår mellom barn, eller mellom barn og voksne.

Når det oppstår i relasjonen mellom barn voksne kan det være en reaksjon på voksnes uløste problemer.

På samfunnsnivå kan barns uro forstås som mangel på kommunikasjon, eller som mangel på strukturer og ressurser. Det kan for eksempel være mangel på strukturer som kan støtte barns kreativitet og mangel på ressurser i barnehagen.

Utforsket gutters uro i en musikkterapigruppe

Anna Helle-Valle har brukt musikkterapi som en kontekst for å utforske barns uro i praksis. Hun deltok i et samfunnsmusikkterapiprosjekt i en barnehage, der barnas improvisasjon ble bearbeidet til en musikalsk forestilling.

Hun har analysert hvordan uro oppsto og endret seg i en gruppe på fire gutter. I den første fasen utforsket guttene sin egen musikalske vitalitet og sitt eget kreative samarbeid. I denne fasen var det mest uro.

I den andre fasen arbeidet guttene med å finne sine posisjoner i gruppen.

I fase tre dreide seg om å opptre sammen.

I den siste fasen var fokuset på ringvirkningene av prosjektet. En viktig ringvirkning var at foreldrene fikk oppleve guttenes ressurser, modenhet og selvstendighet på scenen.

Det er et press på å diagnostisere flere barn med ADHD, men resultatene fra min forskning viser at fagfolk og foreldre har et ansvar for å forstå barns uro som et kompleks fenomen som oppstår i relasjon og i kontekst. Hvis vi overser dette, overser vi viktige muligheter til medansvar og endring, sier Anna Helle-Valle.

Disputas

Fredag 25.november disputerer Anna Helle-Valle for .ph.d.-graden med avhandligen: "How do we understand children’s restlessness? A cooperative and reflexive exploration of children’s restlessness as a bioecological phenomenon".

Det skjer fra kl. 09.00 i Gunnar Sevigs Sal på Griegakademiet ved UiB.

Prøveforelesning

Torsdag 24.november 2016, kl. 16.15, Gunnar Sævigs Sal på Griegakademiet, UiB.

Oppgitt emne: "Do music therapists need diagnoses? The therapeutic implications of a nonmedical perspective on restlessness."

Anna Helle-Valle
Anna Helle-Valle Anna Helle-Valle disputerer for .ph.d.-graden med avhandligen "How do we understand children’s restlessness? A cooperative and reflexive exploration of children’s restlessness as a bioecological phenomenon".

 


21. november 2016 13:51

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:16:56