Postdoktorstipend fra Helse Vest til forsker ved Uni Research

Torgeir Gilje Lid, forsker ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest og Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, har blitt tildelt postdoktorstipend.

Torgeir Gilje Lid disputerte ved Universitetet i Bergen i juni 2016 med avhandlingen «Addressing alcohol in general practice». Doktorgradsarbeidet omhandler fastlegers begrunnelser for og strategier for å snakke om alkohol med sine pasienter, uten at pasienten selv har tatt opp problemstillingen. Avhandlingen konkluderer med at en strategi som bygger på klinisk relevans kan være bedre egnet i allmennpraksis enn regelmessig kartlegging, som anbefales av helsemyndighetene. I postdoktor-prosjektet, som er en multisenter-studie i somatiske sykehus, skal Lid se på pasientforløp etter innleggelser for alkoholrelaterte helseproblemer (sykdommer eller skader). Målgruppen er pasienter over 60 år som er innlagt i somatiske avdelinger, uten tidligere kjent alkoholproblem. Studien er en registerstudie, og de inkluderte pasientene følges i offentlige helseregistre i en periode etter innleggelsen.

Bakgrunnen for prosjektet er økt alkoholforbruk blant eldre og funnene fra doktorgradsarbeidet til Lid, samt oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene. I oppdragsdokumentet slås det fast at det «skal være etablert et system ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblem og evt henvise disse videre til tverrfaglig spesialisert behandling». Få sykehus har slike systemer i dag.

I postdoktor-prosjektet er målet å få mer kunnskap om hvordan det går med pasienter uten tidligere kjent rusproblematikk, når de har vært innlagt for en alkoholrelatert sykdom eller skade. I dag vet vi lite om dette, men bedre kunnskap om hvordan det går med pasientene er nødvendig for å gi god behandling for alkoholrelaterte helseproblemer.    

Referanse

 


29. november 2016 15:23

Personer involvert

cp: 2019-11-20 15:16:52