Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Helsedirektoratet utgir Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested.


Av Marie Louise Ljones

HDir har, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) utviklet en felles modell for helsetjenestens organisering på skadested. Flere ressurser fra helsetjenesten og samarbeidende nødetater har også bidratt med sin fagkompetanse.

"Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested" ble utgitt 1. desember og skal bidra til å avklare ansvarsforhold og å skissere sentrale prinsipper og hovedoppgaver for helsetjenestens innsats, både ved mindre hendelser, storulykker og masseskadehendelser der ressurser fra flere nødetater samvirker. Veilederen omhandler de akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Dette inkluderer kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste.

Veilederen skal i tillegg danne grunnlag for opplæring og øving, og det påhviler den enkelte virksomhetsleder et ansvar for å sikre at innholdet i denne veilederen blir implementert og øvet, skriver helsedirektør Bjørn Guldvog innledningsvis.

Veilederen i PDF kan leses her.

 


6. desember 2016 10:58

cp: 2019-12-04 11:16:11