Bok om forskningsbaserte tiltak

Ny bok gir forskningsbasert grunnlag for å velge tilnærminger som kan styrke læringsmiljøet i barnehager og skoler. Olweusprogrammet er ett av tiltakene som blir beskrevet.

André Baraldsnes (bilde) er en av forfatterne av kapittelet om Olweusprogrammet, sammen med Dan Olweus.

Olweusprogrammet er et antimobbeprogram med hovedmål om å redusere og forebygge mobbeproblemer blant elever i grunnskolen. Ved å omstrukturere det eksisterende sosiale miljøet, blant annet ved å minske mulighetene for belønning av mobbeatferd, skal både mobbeutsatt og mobber trives og fungere bedre.

Forskning viser mange negative konsekvenser av mobbing for både den mobbeutsatte og den som mobber, i tillegg er begge grupper overforbrukere av samfunnets helse- og sosialtjeneste.

- Dette viser viktigheten av å utvikle og implementere systematiske tiltak i skolen, for eksempel i form av forskningsbaserte antimobbeprogram, for å redusere og forebygge
mobbeproblemer, sier André Baraldsnes, rådgiver
ved RKBU Vest.

Programmet bygger på fire grunnleggende prinsipper

Skolene skal hjelpes til å utvikle et miljø som kjennetegnes ved:

  • varme, positiv interesse og engasjement fra de voksnes side
  • faste grenser mot uakseptabel atferd
  • bruk av ikke-fysiske, ikke-bestraffende konsekvenser/sanksjoner ved regelbrudd
  • at de voksne oppfører seg på en autoritativ måte og er gode rollemodeller

Nyttig for studenter og ansatte
Inkludering og utvikling – forebyggande intervensjonar i barnehage og skule retter seg mot studenter på masterutdanninger i pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, barnevern og liknende, studenter på videreutdanninger og forskere innen same fagområdene. I tillegg vil ansatte i PPT, skoleledere, lærere og ansatte i skoleadministrasjonen på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå kunne ha nytte av boken. Boken er en av fire som drøfter intervensjoner rettet mot barn og unge.

Les mer om Olweusprogrammet

Mer om boken på gyldendal.no


20. desember 2016 09:35

Personer involvert

cp: 2019-09-23 19:17:38