Skoler følger ikke opp barn og unge som har blitt mobbet

Barn og unge som har vært utsatt for mobbing, får ikke den oppfølgingen de trenger, eller hjelpen de får avsluttes for tidlig.

Forsker Hilde Slåtten, RKBU Vest, Uni Research Helse. (Foto: Veronica Helle)


Dette er noen av funnene Hilde Slåtten og Kyrre Breivik presenterer i en ny rapport om hvordan ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing.

Forskerne fra RKBU Vest har gjennom fokusgruppeintervju undersøkt erfaringer deltakerne har med å ivareta barn og unge som har blitt mobbet.

I fokusgruppeintervjuene deltok representanter fra skolesektor (skoleansatt, skoleeier, PPT), helsesektor (skolehelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten), mobbeombud, interesseorganisasjoner, forskere og jurister.

Forskerne finner fem mulige årsaker til hvorfor oppfølgingen av barn som har vært utsatt for mobbing avsluttes for tidlig.

Saken avsluttes fordi:

  • mobbingen har opphørt, og skolen vet ikke de er pliktet til å følge opp til eleven har det bra.
  • skolen har ikke oppfattet at eleven trenger videre oppfølging (på skolen og/eller i helsetjenestene).
  • skolen vet ikke hvordan de skal hjelpe eleven, samtidig som eleven ikke tilfredsstiller kravene for videre oppfølging i helsetjenestene.
  • eleven ønsker ikke lenger å ha noe med saken å gjøre.
  • eleven skifter skole, og oppfølgingen blir ikke videreført fra barneskolen til ungdomsskolen, eller fra ungdomsskolen til videregående skole.
     

Får ikke oppfølging
Ut fra fokusgruppeintervjuene finner forskerne at det er fire grupper av barn som blir eller har blitt mobbet som ikke får den oppfølgingen de trenger. Det er barn som ikke forteller om mobbingen til noen voksne i skolen, barn som ikke blir trodd når de rapporterer om mobbingen til voksne i skolen, barn som ikke får hjelp til å avslutte mobbingen og barn som har utviklet vansker de ikke får hjelp for.

Behov for mer kunnskap og kompetanse
Deltakerne mener det er manglende kunnskap og kompetanse i skolen om hvordan en bør jobbe med å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing. I tillegg erfarer deltakerne at ansatte i skolen ofte ikke vet nok om konsekvensene av mobbing, og etterlyser mer kunnskap i skolen om hvordan man kan styrke den som har blitt mobbet.

Helsesøster blir ikke koblet inn
Deltakerne har erfart at helsesøster er viktig i skolens arbeid med oppfølging av barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Likevel blir helsesøster og kommunehelsetjenesten sjelden koblet inn i skolen sin oppfølging.

Samarbeid med foreldre er viktige
Funnene fra fokusgruppene tyder på at det er viktig for oppfølgingsarbeidet at både skolen og helsetjenestene har et godt samarbeid med foreldrene til barnet som blir mobbet. Men ansatte i skole- og helsesektoren erfarer at foreldre opplever at skolen ikke gjør en god nok jobb i å følge opp barn som er blitt mobbet.

Rapporten «Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing- Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak» er et samarbeid mellom RKBU Vest, Uni Research Helse og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Rapporten er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Funnene skal gi bedre forståelse av det som mangler i oppfølgingsarbeidet med å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing.

Les rapporten

 

Les også:
Å bli mobbet har sammenheng med et bredt spekter av psykiske vansker


4. april 2017 14:25

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:16:14