Nyttige erfaringsutvekslinger med den skotske akuttmedisintjenesten

Nklm har igjen vært på besøk i et av våre naboland for å se hvordan legevakttjenesten deres er organisert.

28.-31. mars reiste Nklm på besøkstur til Skottland for å få innblikk i hvordan deres legevakt i primærhelsetjenesten er organisert, hvordan det akuttmedisinske systemet utenfor sykehus fungerer og hvordan legevakten i primærhelsetjenesten samarbeider og kommuniserer med sykehus.

Det faglige programmet var variert og startet med et besøk til Aberdeen Royal Infirmary, det største sykehuset i regionen Grampian. Her møtte vi blant annet lederne for akuttmottaket og intensivavdelingen, samt allmennleger som jobbet i legevakt/felles akuttmottak. De brukte blant annet allmennleger i akuttmottaket i en sorteringsfunksjon der pasientene ble sendt hjem eller henvist til fastlege.

Visit to Aberdeen Royal Infirmary
Foto: Arngeir Berge

Videre gikk turen til Aberdeen Health Village som var først ut i Skottland med å ta i bruk en ny organisasjonsmodell kalt hub DBFM procurement method. Utgangspunktet var mangel på allmennleger og et behov for å bruke andre helsepersonellgrupper i klinisk arbeid. Arbeidere innenfor helse, omsorg og frivillighet arbeider tett sammen for å øke servicen til pasientene. 

Et besøk innom den skotske ambulansetjenesten i Aberdeen var også nyttig for å se hvordan de responderte på nødanrop, og hvordan de samarbeidet med sykehus med frakt av pasienter. Vi fikk innblikk i kompetansen til paramedics og utdanning av en ny gruppe, advanced paramedic practitioner, som ikke hadde vært helt vellykket.

Nklm visits Petershead Community Village
Nklm på omvising ved Petershead Community Village
Foto: Arngeir Berge

Vår siste besøksdestinasjon var Peterhead Community Hospital, et helsehus med mange fastleger (15), fødeavdeling, røntgen og sengeavdeling som likner norske KAD-senger. De 15 legene betjente ca. 23000 pasienter/listepasienter, og hadde tilsammen ca. 35 andre ansatte til hjelp (sekretærer, helsesekretærer, sykepleiere og andre).

Vi kan se tilbake på noen svært interessante og informative dager med erfaringsutveksling, nyttige diskusjoner, nye ideer og tanker om hvordan helsetjenester bør/ikke bør organisere seg. Besøket har også lært oss hvilke utfordringer regionene Grampian og Highland står ovenfor når det gjelder rekruttering av fastleger og overfylte pasientlister.

En stor takk til Dr Jamie Hogg som hadde skreddersydd et flott og variert program og satt av to hele dager til å følge oss til våre besøksmål. Hogg er GP i deres out of hours GP service (Gmed). Han er klinisk leder for innovasjon i Grampian og klinisk rådgiver innen allmennpraksis. En stor takk går også til Dr Antonia Reed som kom til Aberdeen fra den store, lavt befolkede regionen Highlands for å fortelle om deres organisering av legevakttjenesten, og om geografiske utfordringer i Highlands rurale områder som består av svært mange små legevaktstasjoner med lav aktivitet, og et par travle urbane legevaktstasjoner.


7. april 2017 13:46

Personer involvert

cp: 2018-05-21 10:15:35