Folk søker legevakten som før

Men legevaktene er langt unna kravene i akuttmedisinforskriften

Legevaktsykepleier. Foto: Arngeir Berge

Den nye akuttmedisinforskriften som trådte i kraft 1. mai 2015, innførte skjerpede kompetansekrav for vaktlegene. Leger som har vakt alene må enten være spesialist i allmennmedisin eller være godkjent allmennlege med tre års veiledet tjeneste.

– Selv med en overgangsordning på tre år for å oppfylle disse kravene er det åpenbart at det vil bli en stor utfordring, mener lege og forsker Hogne Sandvik som er førsteforfatter av rapporten.

Tallene fra 2016 viser nemlig at bare 20,8 % av alle konsultasjonene ble utført av spesialist i allmennmedisin. Dette tallet har endret seg lite de senere årene.

Om en ser bort fra uidentifiserte vaktleger, utførte fastleger eller fastlegevikarer 62,6 % av alt legevaktarbeid mot 55,5 % forrige år.

– Tallet er noe høyere enn tidligere år, men dette skyldes nok først og fremst at vi for første gang har inkludert fastlegevikarer i denne beregningen, legger Sandvik til.

 

Stabile konsultasjonstall

I 2016 var det knapt to millioner legevaktkontakter. Konsultasjonstallet er relativt stabilt, men antall telefonkontakter har vært sterkt økende. Reduksjon i antall sykebesøk synes derimot å stagnere, og det er vaktleger i utkantene som oftest kjører på sykebesøk.

– Selv om reduksjonen i sykebesøk ser ut til å stagnere, mener Nklm at antall sykebesøk kanskje er for få, sier Sandvik.

 

CRP den mest brukte laboratorieundersøkelsen på legevakt

Andre funn fra rapporten viser at bruk av laboratorieundersøkelser på legevakt fortsetter å øke. Den viktigste enkeltanalysen er CRP, som ble brukt i 36,7 % av konsultasjonene. Dette funnet stemmer overens med annen forskning fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Forsker Ingrid Rebnord ved Nklm disputerte 31. mai 2017 med en doktorgradsavhandling som går mer i dybden på medisinske og organisatoriske forhold som påvirker bruken av CRP. Les mer om denne saken her.

Rapporten «Årsstatistikk fra legevakt 2016» inngår i Nklms rapportserie. Hvert år siden 2006 har Nklm utgitt årsstatistikk fra legevakt på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapportene er basert på refusjonskrav fra legevaktsleger, og variablene er kjønn og alder, kontakttidspunkt, diagnoser og takster. Disse opplysningene er koplet med følgende opplysninger om legene: alder, kjønn, praksiskommune og hvorvidt de er fastleger eller ikke.

 

Les mer om prosjetet Årsstatistikk fra legevakt her.


1. juni 2017 11:17

cp: 2018-07-20 20:16:42