Kompetansesentre i tettere dialog med kommunene

Kommunene ønsker bedre oversikt over områdene til kompetansesentrene innen psykisk helse og rus på Vestlandet. RKBU Vest og fem andre kompetansesentre går sammen om å møte kommunenes behov.


Av Veronica Helle

I region vest er det seks kompetansesentre som skal bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene. Med mål om å koordinere sentrenes tjenester og bli bedre kjent i regionens kommuner er Kompetansesenterforum Vest opprettet. Lederne ved seks kompetansesentre innen rus og psykisk helse møtes jevnlig, for utveksling av kunnskap, erfaringer og samordning av strategier i arbeidet mot kommuner, helseforetak, BUFetat med flere.

Fikk innspill fra kommunene
Nylig inviterte forumet kommunene Årdal, Askøy, Time og Sandnes for å komme med sine erfaringer, ønsker og råd til sentrene. Representantene fra kommunene presenterte ulike undervisnings- og prosjektsamarbeid de har med kompetansesentrene. I tillegg kom de med råd og innspill til hvordan sentrene kan samarbeide og gjøre seg mer synlig for tjenestene. Noen av innspillene var at sentrene bør profilere seg gjennom nettsider, sosiale medier og ved å kontakte de riktige etatene og personene i kommunene.

- Kommunene besitter den viktigste kunnskapen om behov og utfordringer i tjenester rettet mot barn og unge, men også om nytteverdi av ulike tiltak som iverksettes. De er opptatt av implementering og evaluering og her kan vi sammen få til gode synergier. Det å kunne møte kommunene og snakke over bordet om hva vi kan tilby samt få innspill på forslag til konkrete aktiviteter er avgjørende for godt samarbeid og samforståelse, sier Anne Marita Milde, leder ved RKBU Vest.

Tjeneste for tjenestene
Kompetansesentrene har ulike områder i møte med tjenestene, men alle sentrene skal være en tjeneste for tjenestene og bidra til kunnskapsbasert praksis i tjenester for barn, unge og voksne i regionen. Sentrenes oppgaver er delvis overlappende, både når det gjelder formål og oppdrag, geografisk nedslagsfelt og målgrupper. Samtidig er det viktige forskjeller. Mens noen sentre retter seg mot tjenester for barn og unge, retter andre seg mot tjenester for voksne. Noen har psykisk helse som hovedfelt, mens andre har rus.

Jobber med plan
Kompetansesentrene jobber videre med en plan for hvordan de kan ivareta og utvikle samarbeidet med kommunene, både når det gjelder kommunenes behov for kompetanse og for å synliggjøre kompetansesentrene.

Kompetansesenterforum vest består av:

RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter om barn og unge)

RVTS Vest (Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging)

KORUS Vest Bergen(Kompetansesenter rus)

KORUS Vest Stavanger(Kompetansesenter rus)

Statped Vest (Statlig spesialpedagogisk tjeneste)

NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)

F.v: Trude Lønning, leder av Mestringsenheten (Sandnes kommune), Gunn Mattson, fagleder ved Familiesenteret (Time kommune), Kristin Trane, faglig rådgiver (NAPHA), Gerd Ingunn Oppdal, direktør (Statped vest), Espen Rutle Johansson, leder (RVTS Vest), Silje Berge, ruskonsulent (Årdal kommune), Vibeke Johannesen, avdelingsdirektør, (KORUS Vest – Bergen), Eva Mikkelsen, fagsjef Barn og Familie (Askøy kommune), Inger Eide Robertsson, leder (KORUS Vest – Stavanger) og Anne Marita Milde, leder (RKBU Vest). FOTO: Sylvia Haukanes/RVTS Vest. 

 


16. juni 2017 11:34

Personer involvert

cp: 2019-09-22 14:16:19