Ny bok om utviklingstraumer

Reguleringsstøtte er spesielt viktig for barn som har vært utsatt for traumatiske belastninger tidlig i livet. Pedagogiske hjelpemidler og barnevennlige metaforer i ny bok kan være nyttig i arbeidet.

Den tradisjonelle traumepsykologien tar utgangspunkt i dramatiske engangshendelser, men kunnskap om hvor skadelig traumer tidlig i livet er, har ført til en integrering av traume- og utviklingspsykologien. I boken Utviklingstraumer – Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi beskrives en ny forståelse av hvordan traumer i oppveksten kommer til uttrykk, og hvordan utsatte barn og unge kan hjelpes. 

Dag Ø. Nordanger og Hanne C. Braarud, begge psykologer og forskere ved RKBU Vest, Uni Research Helse har skrevet bok om utviklingstraumer. Foto: Fagbokforlaget

Barn trenger trygge og sensitive voksne som understøtter deres utvikling, som blant annet hjelper dem å regulere følelser og atferd. - Utviklingstraumer handler om et sammensatt belastningsforhold hvor belastninger som vold og overgrep opptrer i kombinasjon med at barnet ikke får hjelp med regulering av affekt. I omsorgskontekster hvor barn ikke får hjelp med regulering av affekt vil også støtten for å regulere andre tilstander også ofte svikte. Konsekvensen blir gjerne reguleringsvansker på ulike områder, som da blir «uttrykket» for traumatisering. Dette er bakgrunnen for hele perspektivet, forteller Hanne Cecilie Braarud, forsker ved RKBU Vest og en av forfatterne av boken.

Felles språk
Kunnskapen er aktuell for alle som møter disse barna, det kan blant annet være helsesøstre, barneleger, barnehageansatte, barnevernet, skole, og PPT og psykisk helsevern. – Kunnskapen er nyttig både for å kunne oppdage og hjelpe disse barna tidlig, og for å kunne få et felles rasjonale, felles språk for hva det er disse barna trenger. Braarud påpeker at boken ikke introduserer nye behandlinger eller nye måter å jobbe på. – Vi viser til eksisterende tiltak og programmer og setter de inn i dette reguleringsperspektivet.

Videre er forfatterne opptatt av at det kan være belastende for fagpersoner å stå i dette arbeidet, og at disse også må støtte og regulere hverandre.  – Å ha en arbeidsplass med kollegastøtte og for eksempel veiledning er viktig, sier Braarud.

Teori og praksis
Boken er delt i to, en teoretisk del og en praktisk del. Første del omhandler det teoretiske grunnlaget for forståelsen av utviklingstraumer, mens andre del demonstrerer hva forståelsen betyr i det praktiske arbeidet og implikasjoner for forebygging, kartlegging og tiltak. Boken gir nye perspektiver på hvordan man kan jobbe regulerende, og inneholder pedagogiske ressurser og hjelpemidler som kan tas i bruk umiddelbart. Boken er egnet som pensumlitteratur innenfor et bredt spekter av helse- og sosialfaglige utdanninger.

Forskerne bruker blant annet brannstasjon som en metafor for å forklare utviklingstraumer på en barnevennlig måte. Illustrasjon hentet fra boken

Fagbokforlaget sine nettsider finner du pedagogiske ressurser i form av lysark og videoer som kan benyttes fritt i kurs og undervisningssammenheng.

Bygger på prisvinnende artikkel
Teorien i boken bygger på tre artikler Braarud og Nordanger har hatt i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, der de fikk pris for den ene. Braarud og Nordanger fikk Bjørn Christiansens minnepris for et særlig betydningsfullt faglig
bidrag og beste artikkel i Tidsskrift for Norsk
Psykologforening i 2011 for artikkelen
Kompleks traumatisering hos barn: En utviklingspsykologisk forståelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011 ; Volum 48 (10). s. 968-972

De to andre artiklene:

Nordanger, Dag Øystein; Braarud, Hanne Cecilie; Albæk, Mogens; Johansen, Venke Developmental trauma disorder: En løsning på barnetraumatologifeltets problem?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011 ; Volum 48 (11). s. 1086-1091

Nordanger, Dag Øystein; Braarud, Hanne Cecilie Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi.Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014 ; Volum 51 (7). s. 530-536

 

Forskere viser i video hvordan man kan forholde seg til barn og unge som sliter med å kontrollere sine affekter. Tematikken er relevant for alle som arbeider med barn og unge.

Dag Nordanger, psykolog og forsker ved RKBU Vest og RVTS Vest og psykiater Anne Kristine Bergem om aktivering og reguleringsstøtte.

Se flere videoer om traumer og betydningen av reguleringsstøtte under

 

 

 


22. juni 2017 13:08

Personer involvert

cp: 2019-11-20 15:17:29