Bærekraftig og kompakt byutvikling

Evalueringen av det femårige programmet «Plansatsing mot store byer" er nå avsluttet. Evalueringen tar for seg utforming, forvaltning og effekter av programmet.

«Plansatsing mot store byer» er et femårig program fra 2013–2017 for å medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging, i de fire største byområdene: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Evalueringens utgangspunkt er plansatsingens målsetting: «å styrke kompetanse og kapasitet til sentrale aktører i deres arbeid med å oppnå helhetlig og samordnet byutvikling. Herunder er det viktig å bidra til mer samarbeid på tvers av sektor- og kommunegrensene.»

Hovedfunn

Et av hovedfunnene i evalueringen er at virkemidlene treffer godt. Ideene i programmet stemmer overens med tenkningen i byene om byplanlegging. Det forelå modne ideer klare til å prøves ut. Storbyene, fylkeskommunene og fylkesmennene i storbyene får tildelt midler og disse er kjærkomne for alle. Programmet har vært avgjørende for at tiltak er blitt gjennomført.

Ved å involvere både byene, fylkeskommunen og fylkesmannen i samme program legges et grunnlag for at alle tre forvaltningsnivåene samtidig er opptatt av byplanlegging. Både kapasiteten og kompetansen om byutvikling økes – i alle fall rent kvantitativt.

Langtidsperspektiv og fleksibilitet

Planlegging tar tid og er et langsiktig arbeid. Å starte med å støtte «pågående relevante prosesser» bidro til at programmet kunne iverksettes raskere. Departementet har også vist stor fleksibilitet ved forsinkelser og har vanligvis åpnet for å overføre midler til neste år.

Fylkeskommunene og storbyene har kunnet søke støtte om inntil 50 prosent av kostnadene til tiltaket. Det innebærer at de må ha egenfinansiering på minst halvparten. Fylkesmennene og fylkeskommunene har hatt rimelig forutsigbarhet om å få disse midlene over fire år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter satsingen. Den ble initiert i Miljøverndepartementet og ble flyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet da Planavdelingen ble flyttet dit, fra 2014. Flyttingen synes ikke å ha hatt nevneverdig innvirkning på programmets utforming og forvaltning, i alle fall ikke på kort sikt. Trolig er det gradvis skjedd en nedtoning av noen av MDs oppgaver, samt at KMD har litt andre administrative rutiner. Våre informanter har ikke merket noen endringer og påpeker at det har vært kontinuitet i programmet der de samme personene har fulgt programmet hele tiden.

Ideene i programmet stemmer godt overens med hvordan storbyene, fylkeskommunene og fylkesmennene tenker om byplanlegging og -utvikling. Det må forventes at dialogen mellom departementet og storbyene i utformingen av søknadene også bidrar til en sterkere felles forståelse. Storbyenes omlandskommuner er trolig i mer varierende grad inne på denne tekningen.

[1-2017] Elisabeth Angell, Gro Marit Grimsrud og Tord Skogedal Lindén: Bærekraftig og kompakt byutvikling. Evalueringen av «Plansatsing mot store byer».

Lenke til prosjektet.


29. juni 2017 09:52

cp: 2018-07-18 04:18:06