–Arbeidslivet må være åpent også for de med begrensede teoretiske evner

Det mener forsker Stein Atle Lie. Forskning han og kollegaer ved Uni Research Helse har utført antyder at man tidlig kan se hvem som risikerer å falle utenfor arbeidslivet. 


Av Rune Rolvsjord

Statistiker og forsker Stein Atle Lie har analysert data fra de som har møtt til sesjon og koblet de med NAV sin oversikt over trygdeytelser for se om evnenivå og psykisk helse i ung alder henger sammen med senere arbeidsdeltakelse, trygdeytelser og levealder. Foto: Uni Research Helse.

Ved å koble data fra forsvarets vurdering av psykisk helse og alminnelig evnenivå for personer født mellom 1950 og 1980 med data fra NAV om den enkeltes trygdestatus og trygdeforhold, ser forskeren en sammenheng mellom mennenes psykisk helse og evnenivå i ung alder, og deres senere yrkesdeltagelse.

Forsvaret bruker evnetester for å vurdere den enkeltes alminnelige evnenivå med tanke på militærtjeneste. Videre blir alle undersøkt av en lege som vurderer psykiske og fysiske helse. Utviklingshemmede eller ungdom med alvorlige psykiske problemer er ikke en del av datamaterialet.

Datamaterialet omfatter nesten en million menn. I trygdedataene fra NAV har forskerne fulgt mennene fra de er 20 til de er 50 år. 

Resultatene av undersøkelsen til Uni Research Helse viser at mennene med lavere evnenivå har større sannsynlighet for å være uføretrygdet når de er 35 år sammenlignet med menn med normale eller høyere evnenivå. 

Menn med lavt evnenivå og samtidig dårlig psykisk helse har størst sannsynlighet for å være uføretrygdet ved 35 års alder. Det er også stor sannsynlighet for at disse mottar tidsbegrensede ytelser fra NAV før de er 35 år.

Personer med lavt evnenivå og dårlig mental helse vil i gjennomsnitt ha vært 5 år mindre i arbeid mellom 20 og 45 års alder enn personer med høyere evnenivå og god mental helse. 

–Skal vi få ned antallet som går på uføretrygd er det viktig at vi har et arbeidsliv med plass for alle. Arbeidslivet må være åpent og tilrettelagt også for de med reduserte kognitive og teoretiske evner, sier Stein Atle Lie.

Det er godt kjent fra annen forskning at dårlig psykisk helse er en viktig faktor for å få uføretrygd. Denne undersøkelsen viser i tillegg at dårlig psykisk helse i ung alder også er vesentlig.

I undersøkelsen finner Lie at det er sammenheng også mellom evnenivå og psykisk helse i ung alder og hvor mye du har vært sykmeldt, hvor mye trygdeytelser du har mottatt og levealder. 

De med lave evnenivåer, dårlig psykisk helse og de med en kombinasjon av disse faktorene har større sannsynlighet for høyere sykefravær, flere trygdeytelser og lavere levealder.

Lie understreker at undersøkelsen er gjort på historisk materiale. Undersøkelsen fanger derfor ikke arbeidslivet slik det er nå eller har vært de siste ti årene. 

–Men med et arbeidsliv som i større grad forutsetter teoretiske evner er det liten grunn til å tro at funnene ikke gjelder også i dag, sier Lie.

Undersøkelsen er publisert i PLos One: IQ and mental health are vital predictors of work drop out and early mortality. Multi-state analyses of Norwegian male conscripts.


31. juli 2017 10:51

cp: 2019-12-04 11:15:27