Søk midler før 1. september

RKBU Vest lyser ut arbeidsstipendmidler og fagutviklingsstipendmidler med søknadsfrist 1. september.

Arbeidsstipend

  • Arbeidsstipendmidler kan søkes av fagpersoner som jobber med barn og unges psykiske helse og barnevern i kommunale eller statlige tjenester.
  • Stipendet vil kunne dekke lønn og driftsmidler for permisjoner (hel- eller deltid) inntil 2- to måneders varighet.
  • Midlene kan anvendes til å forberede eller utarbeide mer omfattende prosjektsøknader, for eksempel til Norges Forskningsråd, Rådet for psykisk helse, samt til bearbeidelse av tidligere innsamlet materiale, til utforming eller ferdigstillelse av publikasjoner o.l.
  • Midlene dekker ikke reiseutgifter eller kurs/studieavgifter.
  • Alle stipend skal avsluttes med en rapport til RKBU Vest. Rapporten skal kunne gjøres tilgjengelig for andre, for eksempel via RKBU Vests nettside.
  • Halvparten av tildelt stipend vil bli utbetalt ved stipendets oppstart – andre halvpart når rapporten er sendt inn. 

SØKNAD ARBEIDSSTIPEND

RAPPORTMAL 2017

Fagutviklingsstipend

Erfaringsvis kan det være vanskelig for ansatte i praksisfeltet å finne tid til å dokumentere praksiserfaringer og/eller å dokumentere innhold i og erfaringer med et fagutviklingsprosjekt. RKBU Vest ønsker å stimulere til slik dokumentering av praksiserfaringer, og vil tildele fagutviklingsstipend på inntil kr. 10.000.

Fagutviklingsstipendene skal gå til kommunale eller statlige tjenester som trenger midler for å kunne fristille ansatte til å skrive ut en sluttrapport som dokumenterer praksiserfaringer i forbindelse med et pågående eller nylig avsluttet fagutviklingstiltak.  

Fagutviklingsstipendet tildeles basert på en forenklet søknad som kort beskriver innhold, og relevans for barn og unges psykiske helse og/eller barnevern samt hvordan arbeidet er tenkt gjennomført.

Søknaden må være godkjent på ledernivå.

Ved eventuell innvilgelse vil arbeidet tilknyttes en av våre tre forskningsgrupper (barn i særlig risiko, tiltaksutvikling- og evaluering, psykisk folkehelse), eller gruppen utdanning og kunnskapsbasert praksis.

SØKNAD FAGUTVIKLINGSSTIPEND


2. august 2017 15:07

Personer involvert

cp: 2019-09-22 09:16:07