Hva slags behandling er virksom ved medisinsk uforklarte helseplager?

Ny oversiktsartikkel sammenfatter retningslinjer og forskningskunnskap om behandling ved uforklarte helseplager i allmennpraksis.

Pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) har langvarige og funksjonsnedsettende symptomer uten objektive biomedisinske funn. Denne pasientgruppen er vanlig i allmennpraksis. Allmennleger har en hovedrolle i utredning og oppfølging av slike pasienter.

I noen europeiske land foreligger det egne retningslinjer for behandling av MUPS i allmennpraksis, og Cochrane-samarbeidet har fire systematiske oversiktsartikler som omhandler dette temaet. Aase Aamland, forsker II ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, har sammen med seks internasjonale kolleger sammenfattet retningslinjene og oversiktene som en oversiktsartikkel. .

Alle retningslinjene beskriver viktigheten av best mulig lege-pasientrelasjon og kommunikasjonsform. Betydningen av at legene evner å gi rasjonelle forklaringer på pasientens plager og symptomer er vesentlig. Retningslinjene anbefaler en trinnvis tilnærming til pasienter med MUPS avhengig av alvorlighetsgrad og beskriver behov for tverrfaglig samarbeid. Cochrane-oversiktene viser blant annet at legemidler har liten nytte, og at det er lite forskningsbasert kunnskap om effekter av ulike behandlingstrategier hos allmennlegene.

Referanse:

olde Hartman TC, Rosendal M, Aamland A, et al. What do guidelines and systematic reviews tell us about the management of medically unexplained symptoms in primary care? BJGP Open. 2017.

Lenke: http://bjgpopen.org/content/early/2017/08/03/bjgpopen17X101061/tab-e-letters#management-of-mus-in-primary-care


4. september 2017 08:05

cp: 2019-09-22 09:16:51